Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Identifikačné číslo: 1419
Univerzitný e-mail: peter.halaj [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
dekanát - centrum - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Prodekan - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Posúdenie stavu odvodňovacích zariadení na vybraných lokalitách katastrálneho územia Horné Lefantovce
Autor: Ing. Lucia Bellerová
Pracovisko: Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Vedúci práce: prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Oponent:Róbert Lenárt
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Posúdenie stavu odvodňovacích zariadení na vybraných lokalitách katastrálneho územia Horné Lefantovce
Abstrakt:Prírodné podmienky krajiny spolu s požiadavkami minimálneho obmedzenia prevádzky na pozemkoch uprednostnili pri úprave vodného režimu zamokrených území podpovrchové drenážne systémy rúrkového typu. V minulých desaťročiach však nedostačujúcou praxou dochádzalo k zanedbaniu údržby drenážnych sústav, čoho dôsledkom často bolo poškodenie týchto stavieb a následné neplnenie funkcií, na ktoré boli stavby zhotovené. Diplomová práca sa zaoberá posúdením súčasného stavu odvodňovacieho systému z hľadiska ich funkcie optimalizácie vlhkostného režimu na poľnohospodársky využívaných pozemkoch. Na základe terénneho prieskumu a analýzy údajov, týkajúcich sa skúmanej lokality je posúdená funkčnosť odvodňovacieho systému, a dôsledky na výšku úrod poľnohospodárskych plodín pestovaných na odvodnených plochách. Na základe získaných výsledkov bolo zistené, že súčasný stav odvodňovacích zariadení nemá zásadný vplyv na výšku úrod poľnohospodárskych plodín na predmetných pozemkoch. V závere práce sú zhrnuté odporúčania opatrenia na zlepšenie funkčnosti odvodňovacieho systému v daných podmienkach.
Kľúčové slová:optimalizácia vlhkostného režimu pôd, retardačná drenáž, odvodňovacie zariadenia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene