Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Identification number: 1419
University e-mail: peter.halaj [at] uniag.sk
 
professor CSc./PhD. - Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
dekanát - centrum - Faculty of Horticulture and Landscape Engineering
Vice-dean - Faculty of Horticulture and Landscape Engineering

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Analysis of Negative Impact on Watercourses and Possibilities of its Reduction.
Written by (author): Bc. Zsolt Rácz
Department: Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
Thesis supervisor: prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Opponent:doc. Ing. Ján Čimo, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza negatívnych vplyvov na vodné toky a možnosti ich zmiernenia.
Summary:Rácz, Zsolt: Analýza negatívnych vplyvov na vodné toky a možnosti ich zmiernenia.[Bakalárska práca]. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva. Vedúci práce: doc. Ing. Peter Halaj, CSc. Stupeň odbornej kvalifikácie: Bakalár. Nitra: FZKI SPÚ,2018. 45s. Bakalárska práca má teoretický charakter. Celá práca je obsiahnutá v 5 kapitolách, ktoré sú členené na jednotlivé podkapitoly. Práca obsahuje 10 obrázkov, 4 tabuľky a 2 prílohy. V práci venujeme pozornosť opisu a analýze negatívnych vplyvov na vodné toky a snažíme sa poskytnúť dostatok informácií, ktoré sa týkajú možností ich zmiernenia. Pretože revitalizácia vodných tokov predstavuje komplikovaný proces, ktorý sa nezaobíde bez kvalitnej analýzy pôvodných -zmenených, ako aj súčasných podmienok vodného toku. Ich analýza nám pomôže identifikovať zásadné momenty začiatku degeneratívnych procesov. Časť práce je taktiež sústredená na popis a zhodnotenie vplyvov konkrétnej malej vodnej elektrárne v Nových Zámkoch na miestne vodné toky a okolie.
Key words:Ekosystém, Hydrosféra, Vodný tok, Elektráreň, Revitalizácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited