Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Identification number: 1419
University e-mail: peter.halaj [at] uniag.sk
 
professor CSc./PhD. - Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
dekanát - centrum - Faculty of Horticulture and Landscape Engineering
Vice-dean - Faculty of Horticulture and Landscape Engineering

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Hydraulic modelling of weir with macro-roughness elements
Written by (author): Ing. Juraj Šimon
Department: Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
Thesis supervisor: prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Opponent:Ing. Katarína Pecháčová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Hydraulický výskum sklzu zdrsneného makrodrsnými prvkami
Summary:Diplomová práca sa zaoberá experimentálnym hydraulickým výskumom sklzu zdrsneného makrodrsnými prvkami v podobe hranolov umiestnených na sklzovej ploche na zmenšenom hydraulickom modeli. Zdrsnené sklzy sa vyhotovujú ako multifunkčné objekty, vytvárajú prírode blízke rybovody, stabilizujú pozdĺžny profil, vytvárajú podmienky na dobré začlenenie objektu do krajiny na horských tokoch, nevytvárajú migračnú prekážku a prispievajú k skvalitneniu habitatu. Ide o jeden z úpravných objektov, ktorý vychádza z prirodzeného charakteru horských tokov a v maximálnej miere zachováva pôvodný charakter toku a jeho biologickú hodnotu.Na zmenšenom experimentálnom modeli v mierke 1:10 sme vykonali experimentálne merania, ktoré nám umožnili na základe nameraných hodnôt, zhodnotiť zmeny hladinového režimu v blízkosti objektov makrodrsných prvkov. V podobe grafických a tabuľkových výstupov sme zhodnotili hydraulické charakteristiky vodného prúdu v rôznych častiach sklzu a overili jeho funkčnosť pri rôznych prietokoch. V závere boli vypočítané hodnoty ekvivalentných drsností a charakterizované neistoty, ktoré môžu byť spojené s výsledkami získanými z realizovaných experimentov.
Key words:fyzikálne modelovanie , hydraulický model, zdrsnený sklz, makrodrsné prvky

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited