Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Identifikačné číslo: 1419
Univerzitný e-mail: peter.halaj [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
dekanát - centrum - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Prodekan - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Modelovanie procesu povrchového odtoku v povodí Cabajského potoka
Autor: Ing. Teodor Paluga
Pracovisko: Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Vedúci práce: prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Oponent:Ing. Zoltán Šinka, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Modelovanie procesu povrchového odtoku v povodí Cabajského potoka
Abstrakt:Predkladaná diplomová práca poukazuje na problematiku povodňových vĺn vytvorených modelovaním zrážkovo-odtokového procesu. Práca sa zameriava na analýzu súčasných problémov klimatických zmien ako významného faktora k vzniku povodní. Cieľom práce je modelovať kulminačný prietok v záverovom profile, využitím charakteristík povrchového odtoku z riešeného územia pomocou CN metódy a návrhového dažďa. Práca je rozdelená na štyri časti. V prvej kapitole sme sa zamerali na analýzu súčasného stavu riešenej problematiky klimatických zmien na medzinárodnej úrovni v Európskej únii a v Slovenskej republike. Cieľ práce je konkretizovaný v druhej kapitole. Materiál a metodika práce tvorí tretiu kapitolu, kde sme predstavili záujmové územie všeobecným popisom a uviedli sme hydrologické vzorce pre bližšie skúmanie povodia. Predstavili sme programy ArcGIS a HEC HMC, pomocou ktorých sme vypracovali praktickú časť, kde sme vytvorili mapové podklady, potrebné pre hydrologické výpočty. V druhej podkapitole praktickej časti sa venujeme modelovaniu. Záverečnú časť práce tvorí zhrnutie výsledkov a prílohy.
Kľúčové slová:povodeň, povodňová vlna, modelovanie, CN metóda, HEC HMS

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene