Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Identifikačné číslo: 1419
Univerzitný e-mail: peter.halaj [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
dekanát - centrum - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Prodekan - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Štúdia úpravy toku Dlhý kanál v intraviláne obce Veľké Zálužie
Autor: Ing. Eva Konečná
Pracovisko: Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Vedúci práce: prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Oponent:Ing. Ján Čimo, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Štúdia úpravy toku Dlhý kanál v intraviláne obce Veľké Zálužie
Abstrakt:Cieľom tejto diplomovej práce je zhrnutie informácií a poznatkov o protipovodňových opatreniach pre zvolenú lokalitu pre ich teoretickú analýzu a následné použitie pre výpočet CN -- metódy. Práca je zameraná na oboznámenie sa so základnými protipovodňovými opatreniami, ktorými sú biologické a agrotechnické opatrenia a povrchové odvodnenie územia. Medzi opatrenia na ochranu pred povodňami patria povodňové prehliadky, povodňové plány, hliadková služba, povodňové zabezpečovacie práce, povodňové záchranné práce atď. Na výpočet charakteristík povrchového odtoku možno použiť metódu čísel odtokových kriviek, nazývanú tzv. CN -- metóda. Pomocou CN -- metódy prognózujeme objem povrchového odtoku a veľkosť kulminačného prietoku pre povodia s plochou do 5 až 10 km2. CN -- metóda bola odvodená z mnohoročných pozorovaní odtokov z poľnohospodársky využívaných povodí. Vstupné údaje pre výpočet povrchového odtoku podľa CN -- metódy charakterizujú okrem hydrologických pomerov aj spôsob poľnohospodárskeho využívania a protieróznu ochranu ornej pôdy v povodí. Na základe týchto charakteristík sa určuje hodnota CN v rozpätí od 0 -- 100. Hodnota CN = 0 znamená, že všetka zrážková voda vsiakne. Hodnota CN = 100 znamená, že všetka zrážková voda, ktorá dopadne na povodie, alebo jeho časť, odtečie ako povrchový odtok.
Kľúčové slová:CN - metóda, protipovodňové opatrenia, povrchový odtok

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene