Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Identifikačné číslo: 1419
Univerzitný e-mail: peter.halaj [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
dekanát - centrum - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Prodekan - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Ochrana pred povodňami v podmienkach Slovenska
Autor: Ing. Veronika Turčániová
Pracovisko: Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Vedúci práce: prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Oponent:Ing. Karol Šinka, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Ochrana pred povodňami v podmienkach Slovenska
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce je poukázať na dôležitosť protipovodňovej ochrany pri ochrane obyvateľstva, kedy samotná preventívna činnosť človeka pred povodňami môže viesť k ochrane ľudských príbytkov, životov a životného prostredia. Aj napriek tomu, že existujú projekty na riešenie prevencie záplav a zákonom stanovené formy a druhy ochrany, stále nie je dostatok finančných prostriedkov na samotnú realizáciu. Na to, aby sme dosiahli celospoločensky akceptovaný stupeň ochrany obyvateľstva, musíme rátať s potrebou oveľa väčšieho objemu prostriedkov vynaložených na realizáciu projektov riešiacich protipovodňovú ochranu. V našom štáte sa však zaoberáme zväčša len riešením aktuálnych povodňových situácií, ktoré sú iba dočasným opatrením nezmenšujúcim riziko ďalších záplav. Na to, aby sme sa tomuto vyhli, musíme sa zaoberať prevenciou, komplexným plánovaním vodných stavieb s protipovodňovou funkciou, ako aj realizáciou údržby vodných tokov. Vychádzajúc z hore uvedených faktov, bakalárska práca sa zaoberá systémom riešenia ochrany proti povodniam na Slovensku. Bakalárska práca je členená na kapitoly, ktoré sa venujú problematike analýzy súčasného stavu protipovodňovej ochrany na území SR, v ďalšej kapitole autorka definuje ciele bakalárskej práce, ktoré v nasledovných dvoch kapitolách rozvíja a charakterizuje. Významnou časťou bakalárskej práce je oblasť ochrany pred povodňami, kde sú popísané jednotlivé možnosti riešenia protipovodňovej ochrany. Posledná kapitola je venovaná manažmentu povodí a ochrany pred povodňami. Záver bakalárskej práce obsahuje zhodnotenie významu protipovodňovej ochrany pre život obyvateľov na Slovensku.
Kľúčové slová:povodne, manažment, ochrana

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene