Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD.
Identifikačné číslo: 1420
Univerzitný e-mail: huska [at] is.uniag.sk
 
Externý spolupracovník - Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Externý spolupracovník - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (SPU)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Analýza potenciálu vidieckeho turizmu v okrese Nitra a návrh rozvojového programu.
Autor: Ing. Vladimír Pleva
Pracovisko: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci práce: Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD.
Oponent:JUDr. PaedDr. Ivan Podhorec, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Analýza potenciálu vidieckeho turizmu v okrese Nitra a návrh rozvojového programu.
Abstrakt:Cieľom práce bolo zanalyzovať moţný potenciál pre rozvoj vidieckeho turizmu v okrese Nitra, vyhodnotiť problémy, ktoré bránia tomuto rozvoju a navrhnúť rozvojový program pre zlepšenie vidieckeho turizmu v okrese. V prvej časti práce som v jednotlivých kapitolách uviedol podrobný popis histórie cestovania, vznik základných pojmov spojených s cestovným ruchom, vývoj cestovného ruchu a turizmu od najstarších moţných čias aţ po súčasnosť. V metodickej časti práce je uvedený postup a metódy, ktoré boli pouţité v práci neskôr. V analytickej časti som sa zameral uţ na podrobnú analýzu okresu. Zistil som, ţe samotný okres má vhodné podmienky pre rozvoj vidieckeho turizmu a ekoturizmu, avšak existujú rôzne príčiny, ktoré spomaľujú samotný rozvoj. Tieto príčiny som zadefinoval v strome problémov. V návrhovej časti diplomovej práce som sa snaţil podať niekoľko stručných a konkrétnych nápadov a návrhov, ktoré vyplynuli zo stromu cieľov, a ktoré by mohli napomôcť k rozvoju turizmu v okrese Nitra. Súčasťou práce je aj SWOT analýza daného regiónu, a tieţ jeden konkrétny projekt na výstavbu vidieckeho domu v obci Jelenec.
Kľúčové slová:vidiecky turizmus, okres Nitra, rozvojový program, ekoturizmus, cestovný ruch

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene