Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD.
Identification number: 1420
University e-mail: huska [at] is.uniag.sk
 
External colleague - Department of Public Administration (FESRD)
External colleague - Faculty of Horticulture and Landscape Engineering (SUA)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Sources of surface waters pollution in the district of Komarno a proposal to improve the current situation.
Written by (author): Ing. Zuzana Kissová
Department: Department of Public Administration (FESRD)
Thesis supervisor: Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD.
Opponent:doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Zdroje znečistenia povrchových vôd v okrese Komárno a návrh na zlepšenie súčasnej situácie.
Summary:ABSTRAKT Voda je nenahraditeľnou zložkou prírodného prostredia, rastlín, živočíchov ekosystémov a mnohých technologických procesov. Je životne nevyhnutným zdrojom, hlavne zdrojom na výrobu vody na pitné účely. Okres Komárno tvorí 41 sídel, z ktorých v 38 sídlach je vybudovaný verejný vodovod. Najväčšími prevádzkovateľmi verejných vodovodov v okrese sú: Komárňanské vodárne a kanalizácie, KOMVaK, akciová spoločnosť Komárno, Západoslovenská vodárenská spoločnosť, ZsVS, akciová spoločnosť Nitra OZ Komárno,Mestské vodárne a kanalizácie, MsVaK Hurbanovo, spol. s r.o. Hurbanovo. V okrese je z verejných vodovodov zásobovaných 87 590 obyvateľov, čo predstavuje približne 81,95% z celkového počtu obyvateľov. Vodu, ako zdroj pitnej vody je potrebné zabezpečovať v požadovanom množstve a kvalite. Preto je nevyhnutné s ňou účelne hospodáriť. Pri hospodárskom využívaní a nakladaní s vodou sa musí uplatňovať aj princíp minimalizovania negatívnych vplyvov na životné prostredie. V okrese Komárno je znečistenie povrchových vôd najviac ohrozené odpadovými vodami z ľudských sídel. Podľa výsledkov z laboratórnych rozborov vody (fyzikálnych, chemických, biologických, mikrobiologických ukazovateľov) vo vybraných miestach odberov boli prekročené niektoré limity kvality povrchových vôd. Hlavným dôsledkom znečistenia povrchových tokov v okrese je nedostatočný čistiaci efekt čistiarne odpadových vôd . Ako bolo zistené po vyústení ČOV je voda v povrchovom toku rieky Váh znečistená. A to najviac z hľadiska biologických ukazovateľov kvality povrchových vôd. Ochrana a šetrné hospodárenie s vodami je verejným záujmom obyvateľov. Vodné hospodárstvo predstavuje komplex legislatívnych, organizačných, technických, ekologických a ekonomických činností a opatrení, smerujúcich k cieľavedomej ochrane a k optimálnemu využívaniu a ochrane pred škodlivými účinkami vôd s prihliadnutím na potreby súčasnej i budúcich generácií. Kľúčové slová: verejný vodovod, mestské vodárne a kanalizácie, vodárenská spoločnosť, zdroj pitnej vody, odpadové vody, ČOV, biologické a chemické ukazovatele, vodné hospodárstvo
Key words:verejný vodovod, mestské vodárne, zdroj pitnej vody

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited