Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD.
Identifikačné číslo: 1420
Univerzitný e-mail: huska [at] is.uniag.sk
 
Externý spolupracovník - Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Externý spolupracovník - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (SPU)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:ENVIRONMENTÁLNE LIMITY A POTENCIÁL ROZVOJA OKRESU KOMÁRNO NA BÁZE EURÓPSKYCH FONDOV
Autor: Ing. Kitti Némethová
Pracovisko: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci práce: Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD.
Oponent:Ing. Kristína Mandalová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:ENVIRONMENTÁLNE LIMITY A POTENCIÁL ROZVOJA OKRESU KOMÁRNO NA BÁZE EURÓPSKYCH FONDOV
Abstrakt:Zámerom bakalárskej práce bolo vymedziť potenciál rozvoja okresu Komárno na báze Európskych fondov s dôrazom na environmentálne limity. Tento potenciál je možné rozdeliť z viacerých hľadísk, ale z dôvodu dôležitosti udržania ekologickej stability územia, práca upriamuje pozornosť na rozvoj v oblasti životného prostredia. Práca vychádza z analýzy aktuálneho stavu životného prostredia v okrese Komárno z hľadiska kvality vodstva, pôdy, ovzdušia a odpadového hospodárstva. Následne hodnotí environmentálne limity skúmaného územia, a to popísaním limitov plynúcich z environmentálnej charakteristiky územia. Potenciál rozvoja skúmaného okresu vyhodnocuje pomocou SWOT analýzy. Okrem silných a slabých stránok hodnotí aj príležitosti a ohrozenia, ktoré pre tento okres vzniknú v prípade ich rešpektovania alebo naopak nerešpektovania. V ďalšej časti sa práca venuje projektu, ktorý zabezpečí rozvoj pre okres Komárno zlepšením kvality podzemných a povrchových vôd. Záverečná časť práce popisuje návrhy na zlepšenie a minimalizáciu negatívnych vplyvov na stav životného prostredia. Cieľ práce bol dosiahnutý, výsledky práce poukazujú na fakt, že vynaložené prostriedky efektívne prispievajú na celkový rozvoj územia, zlepšenie kvality života obyvateľstva a v neposlednom rade na samotný stav životného prostredia.
Kľúčové slová:región, životné prostredie, rozvoj, Európske fondy, environmentálne limity

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene