Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD.
Identifikačné číslo: 1420
Univerzitný e-mail: huska [at] is.uniag.sk
 
Externý spolupracovník - Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Externý spolupracovník - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (SPU)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vplyv rôznych spôsobov výsadby energetickej vŕby odrôd Gudrun a Express v prvom a druhom zberovom cykle na vybrané produkčné ukazovatele.
Autor: Ing. Branislav Arpáš
Pracovisko: Katedra udržateľného rozvoja (FEŠRR)
Vedúci práce: Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD.
Oponent:doc. Ing. Jozef Húska, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv rôznych spôsobov výsadby energetickej vŕby odrôd Gudrun a Express v prvom a druhom zberovom cykle na vybrané produkčné ukazovatele.
Abstrakt:Vybranou témou diplomovej práce poukazujeme na jednu z možností substitúcie neobnoviteľných zdrojov energie. Diplomová práca je zameraná na výskum potenciálu rýchlorastúcich drevín so zameraním sa na dreviny rodu Salix. Cieľom práce je vyhodnotiť vplyv rôzneho spôsobu výsadby rýchlorastúcej dreviny rodu Salix odrody Gudrun a Express na vybrané produkčné ukazovatele, ktorými sú percento zakorenenosti, počet, dĺžka a hrúbka výhonov a hmotnosť vytvorenej biomasy. Diplomová práca je štruktúrovaná do štyroch hlavných častí. V prvej sa venujeme súčasnému stavu riešenej problematiky, kde charakterizujeme základné témotvorné prvky ako sú prírodné zdroje využívané v energetike, formy biomasy a možnosti jej využitia a rýchlorastúce energetické dreviny. V druhej časti definujeme hlavný cieľ práce ako aj parciálne ciele výskumu. V tretej časti diplomovej práce venovanej metodike charakterizujeme stanovište výskumu , pozorované genotypy rodu Salix. Opisujeme tiež spôsob zakladania výskumného porastu a meranie a vyhodnocovanie stanovených produkčných ukazovateľov. V záverečnej časti práce sa venujeme samotným ukazovateľom a ich vzťahu k jednotlivým spôsobom výsadby. Výsledkom práce ako celku je zhodnotenie vplyvu rôzneho spôsobu výsadby rýchlorastúcej dreviny rodu Salix odrody Gudrun a Express na vybrané produkčné ukazovatele. Tieto poznatky je možné využiť najmä pri veľkoplošnom spôsobe pestovania energetických drevín kedy spôsob výsadby ovplyvňuje hektárovú produkciu biomasy ako aj náklady spojené so zakladaním porastov. Výsledok práce môže prispieť k zdokonaleniu pestovania rýchlorastúcich drevín rodu Salix a tým napomôcť k udržateľnosti energetických zdrojov.
Kľúčové slová:energia, obnoviteľné prírodné zdroje, biomasa, rýchlorastúce energetické dreviny, Salix

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene