Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD.
Identification number: 1420
University e-mail: huska [at] is.uniag.sk
 
External colleague - Department of Public Administration (FESRD)
External colleague - Faculty of Horticulture and Landscape Engineering (SUA)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Joint municipal programs for the protection and creation of environment (Pilot river basin district Ondavka)
Written by (author): Ing. Jaroslava Rišková
Department: Department of Regional Bioenergy (FESRD)
Thesis supervisor: Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD.
Opponent:Ing. Denisa Hanáčková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Spoločné programy obcí zamerané na ochranu a tvorbu životného prostredia (Pilotné územie povodia Ondavka)
Summary:Bakalárska práca zameraná na problém ochrany životného prostredia vo vybranej oblasti povodia Ondavky, vo východnej časti Slovenska v okrese Humenné. Analyzuje sa problematika zásobovania pitnou vodou a kanalizácia, ktoré vo veľkej miere znehodnocujú stav životného prostredia a v práci sme sa zamerali na túto problematiku. V teoretickej časti je charakterizované životné prostredie a jeho zložky, úlohy územnej samosprávy, ochrana ŽP v podmienkach Slovenska a Európskej únie, odvádzanie odpadových vôd a zásobovanie obcí pitnou vodou. Ďalej nasleduje zhodnotenie súčasného stavu a východiská pre zameranie práce. V nasledujúcej kapitole sú stanovené ciele práce, metodika i materiál. V materiáli sú opísané programy EÚ zamerané na riešenie problému ŽP i operačné programy kvality ŽP. Vlastná práca je zameraná na podrobné opísanie záujmového územia, využitie prírodných zdrojov a podrobné opísanie stavu ŽP. Nie je obídená ani analýza stavu ŽP v podobe SWOT analýzy, jej vyhodnotenie a navrhnutie riešenia v danej problematike. V závere je zhodnotený potenciál obcí na ochranu životného prostredia, spoluprácu obcí a celkový postup práce a naplnenie cieľov.
Key words:obec, spoločné programy, životné prostredie, kanalizácia, vodovod, obyvateľstvo

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited