Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD.
Identifikačné číslo: 1420
Univerzitný e-mail: huska [at] is.uniag.sk
 
Externý spolupracovník - Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Externý spolupracovník - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (SPU)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Zastúpenie územia národných parkov, chránených krajinných oblastí a ich ochranných pásiem v jednotlivých regiónoch Slovenska a možnosti ich využitia pre ekonomické aktivity.
Autor: Ing. Alena Jancová
Pracovisko: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci práce: Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD.
Oponent:doc. Ing. Jozef Húska, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Zastúpenie územia národných parkov, chránených krajinných oblastí a ich ochranných pásiem v jednotlivých regiónoch Slovenska a možnosti ich využitia pre ekonomické aktivity.
Abstrakt:Jancová, Alena: Zastúpenie územia národných parkov, chránených krajinných oblastí a ich ochranných pásiem v jednotlivých regiónoch Slovenska a možnosti ich využitia pre ekonomické aktivity/ Alena Jancová -- Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, Školiteľ: Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD., Katedra verejnej správy Stručný prehľad o sieti veľkoplošných chránených území v celej SR, podrobne opisuje jednotlivé CHKO a NP. Každá z nich obsahuje podrobné údaje o výmere územia (pri NP aj výmere OP) ako aj výmere pôdneho a lesného fondu. Na záver poskytuje komplexný prehľad vo forme tabuliek a percentuálnych výmer. Práca pojednáva o legislatíve a legislatívnom rámci pre obmedzenie vlastníkov a ich práv pri obhospodarovaní pozemkov v týchto chránených územiach. Práca sa bližšie zameriava na NP Nízke Tatry (NAPANT), kde poukazuje na kontroverzný/protikladný pohľad na ochranu prírody v NP, na jednej strane ochrana biotopov a na tej druhej rozvoj socio-ekonomických aktivít.
Kľúčové slová:Národný park, ochrana prírody, náhrada, obmedzovanie obhospodarovania, vlastník, PPF (poľnohospodársky pôdny fond), LPF (lesný pôdny fond), Chránená krajinná oblasť

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene