Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD.
Identifikačné číslo: 1420
Univerzitný e-mail: huska [at] is.uniag.sk
 
Externý spolupracovník - Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Externý spolupracovník - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (SPU)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Ekologické poľnohospodárstvo v povodí rieky Varínka
Autor: Ing. Darina Kršková
Pracovisko: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci práce: Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD.
Oponent:Ing. Beáta Novotná, PhD., Ing.-Paed.IGIP
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Ekologické poľnohospodárstvo v povodí rieky Varínka
Abstrakt:Diplomová práca v teoretickej časti poukazuje na ekologické poľnohospodárstvo, jeho princípy, postupy a legislatívu. Predmetom skúmania diplomovej práce bolo územie nachádzajúce sa v povodí rieky Varínka. Ide o katastrálne územie obcí Belá, Dolná Tižina, Stráža, Krasňany a Varín, nachádzajúce sa v okrese Žilina. Na základe stanoveného cieľa bol objektom skúmania konkrétny poľnohospodársky subjekt, nachádzajúci sa v skúmanom území hospodáriaci v systéme konvenčného hospodárenia. Nerozvážnym hospodárením a neúmernými praktikami dochádzalo v skúmanej oblasti k narušeniu životného prostredia a biodiverzity. V praxi to znamená, že príčinou narušovania je deštrukcia prírodného prostredia, klimatické zmeny a šírenie inváznych druhov rastlín. V poľnohospodárstve sa stretávame s poklesom počtu druhov rastlín a živočíchov, preto je potrebné zavádzať alternatívne systémy hospodárenia. Táto skutočnosť viedla k navrhnutiu konverzie a vzniku nového ekologického systému hospodárenia daného poľnohospodárskeho subjektu. Na základe SWOT analýzy, ktorá vyhodnotila vnútorné aj vonkajšie predpoklady subjektu a poskytla informácie k uskutočneniu daného cieľa, bol zostavený systém konverzie na ekologické poľnohospodárstvo, postavený na produkčnom a uzavretom cykle. Základným zámerom diplomovej práce bolo priblížiť vhodný osevný postup, v poľnohospodárskom subjekte, zabezpečenie ekologických požiadaviek a kritérií v rastlinnej a živočíšnej výrobe so súladom k ochrane životného prostredia a prírody. Družstvo môže využiť rôzne spôsoby prispôsobenia sa okoliu a tak si zabezpečiť dlhodobú prosperitu. V ďalšej časti bolo cieľom priblíženie citlivých a zraniteľných oblastí v katastrálnom území daných obcí na základe nitrátovej direktívy, ktorá slúži užívateľom poľnohospodárskych pôd.
Kľúčové slová:ekologické poľnohospodárstvo, konverzia, ochrana prírody, poľnohospodársky subjekt

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene