Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Identification number: 1421
University e-mail: stredansky [at] is.uniag.sk
 
Professor DrSc. - Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI) - terminated

Contacts     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Effect of vegetation on urban environmental quality
Written by (author): Ing. Mária Kováčová
Department: Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Opponent:doc. Ing. Lenka Lackóová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv mestskej vegetácie na kvalitu životného prostredia
Summary:Mesto je polyfunkčná jednota, jej hlavnou úlohou je vytvárať prostredie pre život a potreby jeho obyvateľov. Neodmysliteľnou jeho súčasťou je mestská zeleň. Mojím cieľom bolo vymedziť hlavné funkcie sídelnej zelene a ich vplyvu na prostredie okolo nás. Bolo potrebné zeleň rozdeliť do kategórií, potom sa dali stanoviť i jej funkcie. Riešeným územím bolo mesto Partizánske. Bol to vhodný príklad, keďže sa na jeho území nachádzajú takmer všetky kategórie zelene. Funkcie zelene v meste na seba plynulo nadväzovali a dopĺňali sa. Cieľom bolo aj stanovenie vyhovujúce množstva zelene na 1 obyvateľa na riešenom území. V práci som vyhodnotila aktuálny stav zložiek životného prostredia, ktoré sú najvýraznejšie ovplyvnené mestskou vegetáciou. Partizánske bolo založené s myšlienkou vytvorenia záhradného mesta. Prácou som chcela zistiť, či si mesto zachovalo črty tejto koncepcie, alebo hlavná myšlienka jeho tvorby mení pod tlakom rastúcich nátlakov obchodných centier a zvyšujúcemu sa počtu obyvateľov.
Key words:sídlo, sídelná zeleň, životné prostredie, funkcie zelene, kategórie zelene

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited