Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Identification number: 1421
University e-mail: stredansky [at] is.uniag.sk
 
Professor DrSc. - Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI) - terminated

Contacts     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Datermination of intensity water erosion in cadastral Dulovce
Written by (author): Ing. Anežka Habarová
Department: Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Opponent:prof. Ing. Anna Streďanská, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Stanovenie intenzity vodnej erózie v katastri obce Dulovce
Summary:Cieľom mojej diplomovej bolo vypočítanie erózneho odnosu a stanovenie erózneho ohrozenia v katastrálnom území Dulovce. V úvode práce sa zaoberám podrobnou charakteristikou a rozdelením erózie a zároveň sú spracované informácie o skúmanom území. Následne ďalším krokom boli vypočítané vstupné faktory pre univerzálnu rovnicu straty pôdy na základe ktorých, som vypočítala stratu pôdy a zistila rok, ktorý bol najviac ohrozený vodnou eróziou. Výsledkom práce je mapa zobrazujúca stupne eróznej ohrozenosti pôd, ktorá bola konfrontovaná s výskytom skutočnej erózii vo vybraných lokalitách. Na základe zatriedenia do jednotlivých tried SEOP bolo možné vyhodnotiť ich percentuálne zastúpenie na území. Vo výsledkoch a v závere práce sú vypočítané hodnoty straty pôdy porovnané súčasnou legislatívou a normou ustanovujúcimi limitné hodnoty odnosu pôdy s návrhom ekonomicky nenáročných opatrení aplikovateľných v praxi.
Key words:degradácia, strata pôdy, erózia pôdy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited