Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Identification number: 1421
University e-mail: stredansky [at] is.uniag.sk
 
Professor DrSc. - Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI) - terminated

Contacts     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The exploitation of geothermal energy
Written by (author): Ing. Sylvia Gažiová
Department: Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Opponent:doc. Ing. Lenka Lackóová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Využitie geotermálnej energie
Summary:V dnešnej dobe sa otázka využívania fosílnych palív a ochrany životného prostredia stáva vážnym problémom u nás i vo svete. Týka sa každého z nás. Nahradením fosílnych palív ekologickejšími obnoviteľnými zdrojmi energie sa zníži množstvo emisií, najmä CO2. Význam OZE spočíva aj v znížení produkcie ostatných skleníkových plynov, ktoré narúšajú ozónovú vrstvu. V diplomovej práci sme sa zaoberali využívaním a významom alternatívnych zdrojov energie. Všeobecne sme rozpracovali jednotlivé druhy OZE a zhodnotili riešenie danej problematiky na Slovensku. Porovnali sme súčasný stav vo svete i u nás. Zistili sme, že v našej krajine je v najväčšej miere využívaná vodná energia, energia z biomasy a geotermálna energia. Slnečná a veterná energia sú využívané len v nepatrnom množstve, ale v blízkej budúcnosti sa predpokladá ich nárast. Zamerali sme sa hlavne na prínos a možnosti využívania geotermálnej energie. Riešili sme konkrétne geotermálny vrt Di-1 v Diakovciach, okres Šaľa. Geotermálna voda z daného vrtu sa využíva iba sezónne na plnenie bazénov termálneho kúpaliska v uvedenej lokalite. Zvyšnú časť roka je geotermálna voda vypúšťaná ako odpadové teplo do neďalekého povrchového toku. To môže samozrejme viesť ku negatívnym vplyvom na kvalitu toku a jeho biologický život. Navrhli sme geotermálnu vodu z tohto vrtu využiť na vykurovanie spoločenskej budovy nachádzajúcej sa v areáli termálneho kúpaliska, ktorá by mohla byť celoročne využívaná na rôzne akcie. Stavba má zabudované podlahové kúrenie, čím by sa podstatne znížili vstupné náklady. Vzhľadom na teplotu geotermálnej vody je vhodným riešením tepelné čerpadlo. Prínosom tohto riešenia by určite bolo zníženie finančných nákladov na vykurovanie v porovnaní s fosílnymi palivami. V neposlednom rade treba spomenúť aj nezanedbateľný pozitívny vplyv na okolitú krajinu.
Key words:geotermálna energia, životné prostredie, tepelné čerpadlá, energetický potenciál, obnoviteľné zdroje energie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited