Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Identifikačné číslo: 1421
Univerzitný e-mail: 1421 [at] is.uniag.sk
 

     
     
Publikácie          
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:
Využitie geotermálnej energie
Autor: Ing. Sylvia Gažiová
Pracovisko:
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedúci práce:
Oponent:
doc. Ing. Lenka Lackóová, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:Využitie geotermálnej energie
Abstrakt:V dnešnej dobe sa otázka využívania fosílnych palív a ochrany životného prostredia stáva vážnym problémom u nás i vo svete. Týka sa každého z nás. Nahradením fosílnych palív ekologickejšími obnoviteľnými zdrojmi energie sa zníži množstvo emisií, najmä CO2. Význam OZE spočíva aj v znížení produkcie ostatných skleníkových plynov, ktoré narúšajú ozónovú vrstvu. V diplomovej práci sme sa zaoberali využívaním a významom alternatívnych zdrojov energie. Všeobecne sme rozpracovali jednotlivé druhy OZE a zhodnotili riešenie danej problematiky na Slovensku. Porovnali sme súčasný stav vo svete i u nás. Zistili sme, že v našej krajine je v najväčšej miere využívaná vodná energia, energia z biomasy a geotermálna energia. Slnečná a veterná energia sú využívané len v nepatrnom množstve, ale v blízkej budúcnosti sa predpokladá ich nárast. Zamerali sme sa hlavne na prínos a možnosti využívania geotermálnej energie. Riešili sme konkrétne geotermálny vrt Di-1 v Diakovciach, okres Šaľa. Geotermálna voda z daného vrtu sa využíva iba sezónne na plnenie bazénov termálneho kúpaliska v uvedenej lokalite. Zvyšnú časť roka je geotermálna voda vypúšťaná ako odpadové teplo do neďalekého povrchového toku. To môže samozrejme viesť ku negatívnym vplyvom na kvalitu toku a jeho biologický život. Navrhli sme geotermálnu vodu z tohto vrtu využiť na vykurovanie spoločenskej budovy nachádzajúcej sa v areáli termálneho kúpaliska, ktorá by mohla byť celoročne využívaná na rôzne akcie. Stavba má zabudované podlahové kúrenie, čím by sa podstatne znížili vstupné náklady. Vzhľadom na teplotu geotermálnej vody je vhodným riešením tepelné čerpadlo. Prínosom tohto riešenia by určite bolo zníženie finančných nákladov na vykurovanie v porovnaní s fosílnymi palivami. V neposlednom rade treba spomenúť aj nezanedbateľný pozitívny vplyv na okolitú krajinu.
Kľúčové slová:
geotermálna energia, životné prostredie, tepelné čerpadlá, energetický potenciál, obnoviteľné zdroje energie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene