Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Identification number: 1421
University e-mail: stredansky [at] is.uniag.sk
 
Professor DrSc. - Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI) - terminated

Contacts     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The measure of the environment protection on the TKO landfill
Written by (author): Ing. Miroslava Partelová
Department: Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Opponent:doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Opatrenia na ochranu životného prostredia na skládke tuhého komunálneho odpadu
Summary:Diplomová práca sa zaoberá problematikou opatrení na ochranu životného prostredia na skládke odpadov TKO. Cieľom vypracovania práce bolo zistiť a popísať existujúce opatrenia, ktorými je skládka odpadov vybavená a ktoré zabezpečujú ochranu životného prostredia, teda zabraňujú jeho znečisteniu. V teoretickej časti diplomovej práce sú uvedené charakteristické pojmy a definície, ktoré súvisia s problematikou spracovávanej témy. Definované sú tu pojmy od jednotlivých autorov od životného prostredia, cez odpad, jeho zneškodňovanie, skládku odpadov, až k samotnému posudzovaniu vplyvov na životné prostredie. Vlastná práca sa venuje popísaniu charakteru danej skládky. Približuje informácie o umiestnení skládky a jej technickom a technologickom riešení. Keďže riešená skládka pozostáva zo starého telesa a novej rozšírenej časti, spomenutá je tu rekultivácia starej časti skládky, doplnená návrhom rekultivácie nových rozšírených častí skládky. Spomenuté sú tu údaje o druhoch odpadov, ktoré sú na riešenú skládku privážané a údaje o základných existujúcich vplyvoch skládky, ktorými je životné prostredie zaťažené jej výstavbou a prevádzkou. Vlastná práca sa ďalej venuje opatreniam, ktorými je skládka odpadov vybavená na prevenciu, elimináciu a minimalizáciu jej negatívnych vplyvov. Zistené vplyvy sú podložené a zistené prostredníctvom monitorovania skládky, najmä sledovaním podzemných a povrchových vôd, ktoré je uvedené v závere práce.
Key words:odpad, životné prostredie, ochrana životného prostredia, skládka odpadov

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited