Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Identifikačné číslo: 1421
Univerzitný e-mail: 1421 [at] is.uniag.sk
 

     Projekty
     
     Orgány     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Opatrenia na ochranu životného prostredia na skládke tuhého komunálneho odpadu
Autor:
Pracovisko:
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedúci práce: prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Oponent:doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Opatrenia na ochranu životného prostredia na skládke tuhého komunálneho odpadu
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá problematikou opatrení na ochranu životného prostredia na skládke odpadov TKO. Cieľom vypracovania práce bolo zistiť a popísať existujúce opatrenia, ktorými je skládka odpadov vybavená a ktoré zabezpečujú ochranu životného prostredia, teda zabraňujú jeho znečisteniu. V teoretickej časti diplomovej práce sú uvedené charakteristické pojmy a definície, ktoré súvisia s problematikou spracovávanej témy. Definované sú tu pojmy od jednotlivých autorov od životného prostredia, cez odpad, jeho zneškodňovanie, skládku odpadov, až k samotnému posudzovaniu vplyvov na životné prostredie. Vlastná práca sa venuje popísaniu charakteru danej skládky. Približuje informácie o umiestnení skládky a jej technickom a technologickom riešení. Keďže riešená skládka pozostáva zo starého telesa a novej rozšírenej časti, spomenutá je tu rekultivácia starej časti skládky, doplnená návrhom rekultivácie nových rozšírených častí skládky. Spomenuté sú tu údaje o druhoch odpadov, ktoré sú na riešenú skládku privážané a údaje o základných existujúcich vplyvoch skládky, ktorými je životné prostredie zaťažené jej výstavbou a prevádzkou. Vlastná práca sa ďalej venuje opatreniam, ktorými je skládka odpadov vybavená na prevenciu, elimináciu a minimalizáciu jej negatívnych vplyvov. Zistené vplyvy sú podložené a zistené prostredníctvom monitorovania skládky, najmä sledovaním podzemných a povrchových vôd, ktoré je uvedené v závere práce.
Kľúčové slová:
odpad, životné prostredie, ochrana životného prostredia, skládka odpadov

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene