Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Identification number: 1421
University e-mail: stredansky [at] is.uniag.sk
 
Professor DrSc. - Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI) - terminated

Contacts     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Mapping wetlands in the district Galanta
Written by (author): Ing. Veronika Pappová
Department: Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Opponent:prof. Ing. Anna Streďanská, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Mapovanie mokradí v okrese Galanta
Summary:Obsahom bakalárskej práce sú mokrade. Ich význam pre životné prostredie, ochrana a trvalo udržateľné využívanie. Pri mapovaní mokradí sme poukázali na správnu metodiku tejto činnosti. V konkrétnej časti práce sme sa sústredili na mokrade v okrese Galanta. Zmapovali sme národné a regionálne mokrade, ktoré boli začlenené do zoznamov v rámci inventarizácie mokradí v Slovenskej republike v rokoch 1990-2000. Zamerali sme sa na ich lokalizáciu v krajine, ich popis, využívanie a ochranu. Výsledky bakalárskej práce nám ukázali, že mokrade v okrese Galanta sú zaujímavé, zapadajú do koloritu prírodných pomerov. Ich využívanie v niektorých prípadoch je zamerané správnym smerom. V niektorých je starostlivosť a využívanie nedostatočné. Tieto výsledky sú stručne zhodnotené v tejto práci.
Key words:mokrade, biotopy, životné prostredie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited