Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Identification number: 1421
University e-mail: stredansky [at] is.uniag.sk
 
Professor DrSc. - Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI) - terminated

Contacts     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Determination of effort for a particular Wind erosion cadastral areas (Kolíňany)
Written by (author): Ing. Michal Skočík
Department: Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Opponent:Ing. Viktor Varga, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Určenie intenzity veternej erózie pre konkrétne katastrálne územie
Summary:Veterná erózia na Slovensku je na niektorých územiach hlavným faktorom degradovania poľnohospodárskych pôd. Výsledkami veternej erózie môže byť väčšia prašnosť v ovzduší, škody na orných pôdach, znečistenie ovzdušia a celkové ohrozovanie životného prostredia. V bakalárska práca viac približuje túto problematiku a venuej sa jej. V jednotlivých kapitolách sa venujem veternej erózií a časť aj veternej erózií v danom katastralnom území Koliňany. Vlastnosti pôdy o ktoré sa človek čiastočne stará a pokúša sa čo najviac priblížiť k vlastnostiam ideálnej pôdy. Ďalej máme začatu kapitolu o degradácií, proces ktorý nám zhoršuje kvality pôd, a zhoršuje nám samotné vlastnosti pôdy. V nasledujúcej kapitole sú popísané erózie samotne,ichrozdelenie,ich nepriaznivé účinky voči životnému prostrediu, až sa ku koncu dostaneme k samotnej veternej erózií. Tú máme dopodrobna preštudovanú a definovanú. V bakalárskej práci sme sa venovali aj protieróznym opatreniam,aby sme predchádzali negatívnym učinkom erózie a zabranilidegradovaniu,čiže poškodzovaniu pôdy. Táto práca ma viesť aj k uvedomeniu si ľustva aká je pre nás dôležita pôda a jej funkcie. Pretože pôda je základom existencie ľudstva a všetkých ostatných organizmov
Key words:degradácia, veterná erózia, protierózne opatrenia, pôda

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited