Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Identification number: 1421
University e-mail: stredansky [at] is.uniag.sk
 
Professor DrSc. - Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI) - terminated

Contacts     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Mapping secondary landscape structure in the village Žirany
Written by (author): Ing. Lucia Bellerová
Department: Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Opponent:Ing. Viktor Varga, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Mapovanie druhotnej krajinnej štruktúry (DKŠ) v obci Žirany
Summary:Obsahom bakalárskej práce je analýza, mapovanie a následné zhodnotenie druhotnej, resp. súčasnej krajinnej štruktúry v záujmovom území. Záujmovým územím je obec Žirany rozprestierajúca sa v Nitrianskom kraji v okrese mesta Nitry. Za pomoci údajov a informácii získaných z obecného úradu príslušného mapovaného územia a následného terénneho prieskumu bolo dosiahnuté čo najpresnejšie mapovanie prvkov súčasnej krajinnej štruktúry v území obce. Spomínané prvky SKŠ boli neskôr zatriedené do tabuľky SKŠ s jej členením na skupiny, podskupiny a krajinné prvky. Mapovaním SKŠ a následným priradením prvkov do tabuľky bolo zistené, že na najväčšom zastúpení území obce sa podieľa skupina prvkov poľnohospodárskych kultúr. Za prevažujúci krajinný prvok tejto skupiny možno jednoznačne určiť ornú pôdu (42%) s rozlohou 825, 77 ha z celkovej výmery obce. Orná pôda na tomto území dosahuje racionálne využívanie najmä pestovaním obilnín ako jačmeň jarný (Hordeum vulgare), pšenica siata (Triticum aestivum), kukurica siata (Zea mays), či slnečnica ročná (Helianthus annuus). Práve tento fakt dodáva územiu vidieckeho typu charakter poľnohospodárskej krajiny. Zistením percentuálneho zastúpenia jednotlivých krajinných skupín a krajinných prvkov v obci sme pomocou výpočtu koeficientu ekologickej stability krajiny KES zistili, že výsledná hodnota KES = 0, 941146. Uvedená hodnota prezentuje územie ako nestabilizované. Aj napriek tomuto zisteniu však možno celé mapované územie pokladať za viac-menej stabilné, pretože svojou štruktúrou a charakterom jednotlivých krajinných prvkov ako celku umožňujú zachovať resp. udržať istú homeostázu územia a to aj vzhľadom na spomínanú poľnohospodársku výrobu. Kľúčové slová: súčasná krajinná štruktúra, krajina, krajinný prvok, ekologická stabilita
Key words:krajina, súčasná krajinná štruktúra, krajinný prvok, ekologická stabilita

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited