Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Identifikačné číslo: 1421
Univerzitný e-mail: 1421 [at] is.uniag.sk
 
Profesor DrSc. - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI) - ukončené

Kontakty
     
     Publikácie
     
Orgány     Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Mapovanie druhotnej krajinnej štruktúry (DKŠ) v obci Žirany
Autor:
Pracovisko:
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Mapovanie druhotnej krajinnej štruktúry (DKŠ) v obci Žirany
Abstrakt:Obsahom bakalárskej práce je analýza, mapovanie a následné zhodnotenie druhotnej, resp. súčasnej krajinnej štruktúry v záujmovom území. Záujmovým územím je obec Žirany rozprestierajúca sa v Nitrianskom kraji v okrese mesta Nitry. Za pomoci údajov a informácii získaných z obecného úradu príslušného mapovaného územia a následného terénneho prieskumu bolo dosiahnuté čo najpresnejšie mapovanie prvkov súčasnej krajinnej štruktúry v území obce. Spomínané prvky SKŠ boli neskôr zatriedené do tabuľky SKŠ s jej členením na skupiny, podskupiny a krajinné prvky. Mapovaním SKŠ a následným priradením prvkov do tabuľky bolo zistené, že na najväčšom zastúpení území obce sa podieľa skupina prvkov poľnohospodárskych kultúr. Za prevažujúci krajinný prvok tejto skupiny možno jednoznačne určiť ornú pôdu (42%) s rozlohou 825, 77 ha z celkovej výmery obce. Orná pôda na tomto území dosahuje racionálne využívanie najmä pestovaním obilnín ako jačmeň jarný (Hordeum vulgare), pšenica siata (Triticum aestivum), kukurica siata (Zea mays), či slnečnica ročná (Helianthus annuus). Práve tento fakt dodáva územiu vidieckeho typu charakter poľnohospodárskej krajiny. Zistením percentuálneho zastúpenia jednotlivých krajinných skupín a krajinných prvkov v obci sme pomocou výpočtu koeficientu ekologickej stability krajiny KES zistili, že výsledná hodnota KES = 0, 941146. Uvedená hodnota prezentuje územie ako nestabilizované. Aj napriek tomuto zisteniu však možno celé mapované územie pokladať za viac-menej stabilné, pretože svojou štruktúrou a charakterom jednotlivých krajinných prvkov ako celku umožňujú zachovať resp. udržať istú homeostázu územia a to aj vzhľadom na spomínanú poľnohospodársku výrobu. Kľúčové slová: súčasná krajinná štruktúra, krajina, krajinný prvok, ekologická stabilita
Kľúčové slová:
krajina, súčasná krajinná štruktúra, krajinný prvok, ekologická stabilita

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene