Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Identification number: 1421
University e-mail: stredansky [at] is.uniag.sk
 
Professor DrSc. - Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI) - terminated

Contacts     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Air pollution impact on yields of farm crops in district Prievidza
Written by (author): Ing. Tatiana Mäsiarová
Department: Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Opponent:Ing. Beáta Novotná, PhD., Ing.-Paed.IGIP
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv znečisteného ovzdušia v okrese Prievidza na výnosy poľnohospodárskych plodín
Summary:MÄSIAROVÁ, Tatiana, Bc. : Vplyv znečisteného ovzdušia v okrese Prievidza na výnosy poľnohospodárskych plodín. [Diplomová práca] / Tatiana Mäsiarová -- Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva; Katedra krajinného inžinierstva -- Konzultant : Ing. Jozef Streďanský, DrSc. Stupeň odbornej kvalifikácie : Inžinier /ING/ - Nitra : FZKI SPU, 2013. Intenzitu vplyvu znečiteného ovzdušia na výnosy poľnohospodársky plodín sme sledovali na území okresu Prievidza, ktorý sa ešte stále považuje za jeden z najviac znečistených okresov na území Slovenskej republiky. Poškodzovanie poľnohospodárskych plodín znečisteným ovzduším (imisiami a emisiami), pokračuje aj v aktuálnych podmienkach v okrese Prievidza a je závažnym problémom aj napriek výrazne zlepšenému stavu kvality ovzdušia za posledné roky. Imisná situácia v okrese Prievidza sa v porovnaní s maximálnymi koncentráciami, za posledné roky zreteľne zmenila. Zníženie produkcie znečisťujúcich látok všeobecného typu SO2 (oxidu siričitého), NOx (oxidov dusíka) a TZL (tuhých znečisťujúcich látok -- prach, popolček), hlavne zo SE, a.s ENO Zemianske Kostoľany viedlo k zníženiu ich koncentrácií pod limitné hodnoty, čo uvádzame v tabuľke č. 10. Najvýraznejšie k tejto zmene prispeli projekty zamerané na obnovu dožívajúcej výrobnej technológie a inštaláciu nových ekologických zariadení, ako je odsírenie blokov č. 1,2 ENO B, fluidného kotla FK1. Aj napriek priaznivému trendu znižovania úrovne imisií sa ich aktuálna úroveň prejavuje negatívne na kvantite a kvalite vypestovaných poľnohospodárskych úrod, pretože stále pôsobia staré záťaže. V práci taktiež nezabúdame opomenúť druhy pestovaných plodín, podmienky na pestovanie a taktiež porovnanie reálnych úrod s predpokladanými úrodami. Na záver prikladáme fotografie vybraných poľnohospodárskych družstiev na území okresu Prievidza. Klúčové slová: imisie, emisie, straty na úrodách, poľnohospodárske výnosy
Key words:imisie, emisie, straty na úrodách, poľnohospodárske výnosy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited