Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Identifikačné číslo: 1421
Univerzitný e-mail: 1421 [at] is.uniag.sk
 
Profesor DrSc. - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI) - ukončené

Kontakty     
     
     
Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Vplyv znečisteného ovzdušia v okrese Prievidza na výnosy poľnohospodárskych plodín
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Ing. Beáta Novotná, PhD., Ing.-Paed.IGIP
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Vplyv znečisteného ovzdušia v okrese Prievidza na výnosy poľnohospodárskych plodín
Abstrakt:
MÄSIAROVÁ, Tatiana, Bc. : Vplyv znečisteného ovzdušia v okrese Prievidza na výnosy poľnohospodárskych plodín. [Diplomová práca] / Tatiana Mäsiarová -- Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva; Katedra krajinného inžinierstva -- Konzultant : Ing. Jozef Streďanský, DrSc. Stupeň odbornej kvalifikácie : Inžinier /ING/ - Nitra : FZKI SPU, 2013. Intenzitu vplyvu znečiteného ovzdušia na výnosy poľnohospodársky plodín sme sledovali na území okresu Prievidza, ktorý sa ešte stále považuje za jeden z najviac znečistených okresov na území Slovenskej republiky. Poškodzovanie poľnohospodárskych plodín znečisteným ovzduším (imisiami a emisiami), pokračuje aj v aktuálnych podmienkach v okrese Prievidza a je závažnym problémom aj napriek výrazne zlepšenému stavu kvality ovzdušia za posledné roky. Imisná situácia v okrese Prievidza sa v porovnaní s maximálnymi koncentráciami, za posledné roky zreteľne zmenila. Zníženie produkcie znečisťujúcich látok všeobecného typu SO2 (oxidu siričitého), NOx (oxidov dusíka) a TZL (tuhých znečisťujúcich látok -- prach, popolček), hlavne zo SE, a.s ENO Zemianske Kostoľany viedlo k zníženiu ich koncentrácií pod limitné hodnoty, čo uvádzame v tabuľke č. 10. Najvýraznejšie k tejto zmene prispeli projekty zamerané na obnovu dožívajúcej výrobnej technológie a inštaláciu nových ekologických zariadení, ako je odsírenie blokov č. 1,2 ENO B, fluidného kotla FK1. Aj napriek priaznivému trendu znižovania úrovne imisií sa ich aktuálna úroveň prejavuje negatívne na kvantite a kvalite vypestovaných poľnohospodárskych úrod, pretože stále pôsobia staré záťaže. V práci taktiež nezabúdame opomenúť druhy pestovaných plodín, podmienky na pestovanie a taktiež porovnanie reálnych úrod s predpokladanými úrodami. Na záver prikladáme fotografie vybraných poľnohospodárskych družstiev na území okresu Prievidza. Klúčové slová: imisie, emisie, straty na úrodách, poľnohospodárske výnosy
Kľúčové slová:
imisie, emisie, straty na úrodách, poľnohospodárske výnosy

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene