Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Identification number: 1421
University e-mail: stredansky [at] is.uniag.sk
 
Professor DrSc. - Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI) - terminated

Contacts     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Description of the state of abiotic elements of the environment in the district of Zlaté Moravce
Written by (author): Ing. Štefan Eliaš
Department: Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Opponent:Ing. Beáta Novotná, PhD., Ing.-Paed.IGIP
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Charakteristika stavu abiotických zložiek životného prostredia v okrese Zlaté Moravce
Summary:ELIAŠ, Štefan: Charakteristika stavu abiotických zložiek ŽP v okrese Zlaté Moravce -- Slovenská poľnohospodárska Univerzita v Nitre. Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva; Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav -- vedúci práce: prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc. Cieľom diplomovej práce je vyhodnotiť stav vybraných zložiek ŽP a navrhnúť opatrenia na ich zlepšenie. V práci sme sledovali kvalitu životného prostredia v okrese Zlaté Moravce. Hlbšie sme rozpracovali a zhodnotili kvalitu ovzdušia a vody a navrhli sme nápravné opatrenia. Pre konkrétnu realizáciu vytýčených cieľov sme si zvolili v prípade hodnotenia vôd posúdenie stavu troch vodných tokov a to Žitavy, Hostianskeho potoka a Čerešňového potoka. Z výsledkov práce vyplýva, že vývoj emisií tuhých znečisťujúcich látok od roku 2008 stúpal a to z 6,71 t. rok-1 na 18,21 t. rok-1 v roku 2011. Emisie SO2 majú v sledovanom období klesajúcu tendenciu. Kým v roku 2008 predstavovali emisie SO2 8,07 t. rok-1 v roku 2011 to bolo už len 1,91 t. rok1. Najviac sa na znečisťovaní ovzdušia okresu podieľajú emisie CO. Vývoj emisií CO v okrese má taktiež klesajúcu tendenciu. V roku 2008 bola úroveň CO v ovzduší 392,75 t. rok-1, v roku 2011 to bolo už len 186,57 t. rok-1.Rozhodujúci podiel na znečisťovaní ovzdušia emisiami CO majú spoločnosti ako Secop, spol. s r. o., Prvá energetická teplárenská spoločnosť, spol. s r. o., Eurovia SK Košice. Hodnoty kvality vody v rieke Žitava v profile nad Zlatými Moravcami, km 48,20 za rok 2011 vykazuje napr. v ukazovateli rozpustný kyslík 1. triedu čistoty, BSK5 -- 3. triedu, CHSKCr -- 2. triedu, pH -- 2. triedu. Celkove v 17 ukazovateľoch 1. triedu, 8 -- krát 2. triedu a 2 - krát 3. triedu -- vid. prílohy 1,2 a 3 . Kvalita vody v Hostianskom potoku je pri nízkych prietokoch v III. triede kvality podľa ukazovateľov NEL (ropné látky). V ostatných ukazovateľoch je prevažne v I. triede kvality. V okrese sa nachádza aj niekoľko vodných nádrží, kde bolo chemickým rozborom zistené, že tvrdosť vody sa pohybuje v rozmedzí od 2,2 do 3,05 (pomerne tvrdé vody). pH s pohybuje v rozmedzí od 6,46 do 8,84. Hodnoty alkality sme zistili v rozmedzí 0-0,3. Obsah rozpusteného kyslíka sa nachádza v rozmedzí od 5,7 do 7,1. Z hľadiska kyslíkového režimu sú vo všetkých sledovaných nádržiach priaznivé podmienky pre život organizmov.
Key words:životné prostredie, ovzdušie, voda

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited