Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Identifikačné číslo: 1421
Univerzitný e-mail: stredansky [at] is.uniag.sk
 
Profesor DrSc. - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI) - ukončené

Kontakty     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Charakteristika stavu abiotických zložiek životného prostredia v okrese Zlaté Moravce
Autor: Ing. Štefan Eliaš
Pracovisko: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedúci práce: prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Oponent:Ing. Beáta Novotná, PhD., Ing.-Paed.IGIP
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Charakteristika stavu abiotických zložiek životného prostredia v okrese Zlaté Moravce
Abstrakt:ELIAŠ, Štefan: Charakteristika stavu abiotických zložiek ŽP v okrese Zlaté Moravce -- Slovenská poľnohospodárska Univerzita v Nitre. Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva; Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav -- vedúci práce: prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc. Cieľom diplomovej práce je vyhodnotiť stav vybraných zložiek ŽP a navrhnúť opatrenia na ich zlepšenie. V práci sme sledovali kvalitu životného prostredia v okrese Zlaté Moravce. Hlbšie sme rozpracovali a zhodnotili kvalitu ovzdušia a vody a navrhli sme nápravné opatrenia. Pre konkrétnu realizáciu vytýčených cieľov sme si zvolili v prípade hodnotenia vôd posúdenie stavu troch vodných tokov a to Žitavy, Hostianskeho potoka a Čerešňového potoka. Z výsledkov práce vyplýva, že vývoj emisií tuhých znečisťujúcich látok od roku 2008 stúpal a to z 6,71 t. rok-1 na 18,21 t. rok-1 v roku 2011. Emisie SO2 majú v sledovanom období klesajúcu tendenciu. Kým v roku 2008 predstavovali emisie SO2 8,07 t. rok-1 v roku 2011 to bolo už len 1,91 t. rok1. Najviac sa na znečisťovaní ovzdušia okresu podieľajú emisie CO. Vývoj emisií CO v okrese má taktiež klesajúcu tendenciu. V roku 2008 bola úroveň CO v ovzduší 392,75 t. rok-1, v roku 2011 to bolo už len 186,57 t. rok-1.Rozhodujúci podiel na znečisťovaní ovzdušia emisiami CO majú spoločnosti ako Secop, spol. s r. o., Prvá energetická teplárenská spoločnosť, spol. s r. o., Eurovia SK Košice. Hodnoty kvality vody v rieke Žitava v profile nad Zlatými Moravcami, km 48,20 za rok 2011 vykazuje napr. v ukazovateli rozpustný kyslík 1. triedu čistoty, BSK5 -- 3. triedu, CHSKCr -- 2. triedu, pH -- 2. triedu. Celkove v 17 ukazovateľoch 1. triedu, 8 -- krát 2. triedu a 2 - krát 3. triedu -- vid. prílohy 1,2 a 3 . Kvalita vody v Hostianskom potoku je pri nízkych prietokoch v III. triede kvality podľa ukazovateľov NEL (ropné látky). V ostatných ukazovateľoch je prevažne v I. triede kvality. V okrese sa nachádza aj niekoľko vodných nádrží, kde bolo chemickým rozborom zistené, že tvrdosť vody sa pohybuje v rozmedzí od 2,2 do 3,05 (pomerne tvrdé vody). pH s pohybuje v rozmedzí od 6,46 do 8,84. Hodnoty alkality sme zistili v rozmedzí 0-0,3. Obsah rozpusteného kyslíka sa nachádza v rozmedzí od 5,7 do 7,1. Z hľadiska kyslíkového režimu sú vo všetkých sledovaných nádržiach priaznivé podmienky pre život organizmov.
Kľúčové slová:životné prostredie, ovzdušie, voda

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene