Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Identification number: 1421
University e-mail: stredansky [at] is.uniag.sk
 
Professor DrSc. - Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI) - terminated

Contacts     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Proposal for the use of agricultural land in the cadastral area of Oravská Lesná
Written by (author): Ing. Martina Vrábľová
Department: Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Opponent:Ing. Beáta Novotná, PhD., Ing.-Paed.IGIP
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh využitia poľnohospodárskej pôdy v k.ú. Oravská Lesná
Summary:Poľnohospodárska pôda predstavuje časť krajiny, ktorú človek pretvára a využíva na uspokojovanie svojich potrieb. Správne využívanie poľnohospodárskej pôdy znamená získať úžitok z jej produkčnej schopnosti a zároveň zabezpečiť jej ochranu. Hlavným cieľom diplomovej práce bolo na základe analýzy pôdy k.ú. Oravská Lesná navrhnúť najvhodnejšie využívanie poľnohospodárskej pôdy. Čiastkovým cieľom bolo navrhnúť alternatívy využitia poľnohospodárskej pôdy. Poloha a vlastnosti poľnohospodárskych pôd predurčujú toto územie k extenzívnemu využívaniu pôdy predovšetkým ako trvalé trávne porasty. Neznamená to však, že nie je možné navrhnúť nové alternatívy využitia poľnohospodárskej pôdy. Preto sme sa rozhodli pre návrh nových možností hospodárenia na poľnohospodárskej pôde. Analýzu pôdy sme vykonávali na základe 7- miestnych kódov bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek. Podklady pre prácu s bonitovanými pôdno-ekologickými jednotkami sme získali z Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy. Pri návrhu využitia poľnohospodárskej pôdy v k.ú. Oravská Lesná sme sa riadili zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, a zákonom č. 57/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy. Dúfame, že obsah tejto práce bude prospešný pri návrhu využitia poľnohospodárskej pôdy a podporí rozvoj hospodárenia na poľnohospodárskej pôde v k.ú. Oravská Lesná.
Key words:k.ú. Oravská Lesná, poľnohospodárska pôda, návrh, využitie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited