Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Identifikačné číslo: 1421
Univerzitný e-mail: stredansky [at] is.uniag.sk
 
Profesor DrSc. - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI) - ukončené

Kontakty     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh využitia poľnohospodárskej pôdy v k.ú. Oravská Lesná
Autor: Ing. Martina Vrábľová
Pracovisko: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedúci práce: prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Oponent:Ing. Beáta Novotná, PhD., Ing.-Paed.IGIP
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh využitia poľnohospodárskej pôdy v k.ú. Oravská Lesná
Abstrakt:Poľnohospodárska pôda predstavuje časť krajiny, ktorú človek pretvára a využíva na uspokojovanie svojich potrieb. Správne využívanie poľnohospodárskej pôdy znamená získať úžitok z jej produkčnej schopnosti a zároveň zabezpečiť jej ochranu. Hlavným cieľom diplomovej práce bolo na základe analýzy pôdy k.ú. Oravská Lesná navrhnúť najvhodnejšie využívanie poľnohospodárskej pôdy. Čiastkovým cieľom bolo navrhnúť alternatívy využitia poľnohospodárskej pôdy. Poloha a vlastnosti poľnohospodárskych pôd predurčujú toto územie k extenzívnemu využívaniu pôdy predovšetkým ako trvalé trávne porasty. Neznamená to však, že nie je možné navrhnúť nové alternatívy využitia poľnohospodárskej pôdy. Preto sme sa rozhodli pre návrh nových možností hospodárenia na poľnohospodárskej pôde. Analýzu pôdy sme vykonávali na základe 7- miestnych kódov bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek. Podklady pre prácu s bonitovanými pôdno-ekologickými jednotkami sme získali z Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy. Pri návrhu využitia poľnohospodárskej pôdy v k.ú. Oravská Lesná sme sa riadili zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, a zákonom č. 57/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy. Dúfame, že obsah tejto práce bude prospešný pri návrhu využitia poľnohospodárskej pôdy a podporí rozvoj hospodárenia na poľnohospodárskej pôde v k.ú. Oravská Lesná.
Kľúčové slová:k.ú. Oravská Lesná, poľnohospodárska pôda, návrh, využitie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene