Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Identification number: 1421
University e-mail: stredansky [at] is.uniag.sk
 
Professor DrSc. - Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI) - terminated

Contacts     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title: Influence of Slovnaft at the enviroment.
Written by (author): Bc. Katarína Hájniková
Department: Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Opponent:prof. Ing. Anna Streďanská, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv závodu Slovnaft na životné prostredie
Summary:Vplyv závodu Slovnaft na životné prostredie. Práca definuje pojem životné prostredie,hovorí o jeho význame, zložkách a členení, poukazuje na vplyv chemického priemyslu na životné prostredie. Vo všeobecnosti hovorí o tom, aký dopad má priemysel na kvalitu životného prostredia, aké látky sú pri chemickom priemysle vnášané do ovzdušia, vody, pôdy a zároveň ako vplývajú na človeka samotného. Konkrétne sa práca zaoberá spoločnosťou Slovnaft a.s., hovorí o profile spoločnosti, približuje históriu závodu, súčasné činnosti spoločnosti,tiež poukazuje na prírodné pomery v oblasti Vlčie hrdlo, kde je situované sídlo samotného závodu. Hlavná časť práce je venovaná hrozbám a vplyvom závodu Slovnaft na životné prostredie, detailne opisuje vplyv závodu na vodu, ovzdušie, pôdu a na zdravie človeka, hovorí o hrozbách ktoré sú tu neustále prítomné. V neposlednom rade sa práca venuje aj spôsobom ako chrániť životné prostredie v súvislosti so závodom, čo spočíva v ochrane nie len vody, pôdy a ovzdušia, ale aj v ochrane biodiverzity. Kladie dôraz na nakladanie s odpadmi a venuje sa aj vyhláške REACH ktorej podstatou je registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzovanie chemických látok. Cieľom práce je predovšetkým poukázať na vplyv chemického priemyslu a to konkrétne závodu Slovnaft na životné prostredie a v neposlednom rade tiež ako možnosti na ochranu životného prostredia existujú. Prínos práce spočíva vo vytvorení kvalitného materiálu na danú tému.
Key words:životné prostredie, slovnaft, závod, ochrana životného prostredia, vplyv

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited