Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Identifikačné číslo: 1421
Univerzitný e-mail: stredansky [at] is.uniag.sk
 
Profesor DrSc. - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI) - ukončené

Kontakty     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Vplyv závodu Slovnaft na životné prostredie
Autor: Bc. Katarína Hájniková
Pracovisko: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedúci práce: prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Oponent:prof. Ing. Anna Streďanská, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv závodu Slovnaft na životné prostredie
Abstrakt:Vplyv závodu Slovnaft na životné prostredie. Práca definuje pojem životné prostredie,hovorí o jeho význame, zložkách a členení, poukazuje na vplyv chemického priemyslu na životné prostredie. Vo všeobecnosti hovorí o tom, aký dopad má priemysel na kvalitu životného prostredia, aké látky sú pri chemickom priemysle vnášané do ovzdušia, vody, pôdy a zároveň ako vplývajú na človeka samotného. Konkrétne sa práca zaoberá spoločnosťou Slovnaft a.s., hovorí o profile spoločnosti, približuje históriu závodu, súčasné činnosti spoločnosti,tiež poukazuje na prírodné pomery v oblasti Vlčie hrdlo, kde je situované sídlo samotného závodu. Hlavná časť práce je venovaná hrozbám a vplyvom závodu Slovnaft na životné prostredie, detailne opisuje vplyv závodu na vodu, ovzdušie, pôdu a na zdravie človeka, hovorí o hrozbách ktoré sú tu neustále prítomné. V neposlednom rade sa práca venuje aj spôsobom ako chrániť životné prostredie v súvislosti so závodom, čo spočíva v ochrane nie len vody, pôdy a ovzdušia, ale aj v ochrane biodiverzity. Kladie dôraz na nakladanie s odpadmi a venuje sa aj vyhláške REACH ktorej podstatou je registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzovanie chemických látok. Cieľom práce je predovšetkým poukázať na vplyv chemického priemyslu a to konkrétne závodu Slovnaft na životné prostredie a v neposlednom rade tiež ako možnosti na ochranu životného prostredia existujú. Prínos práce spočíva vo vytvorení kvalitného materiálu na danú tému.
Kľúčové slová:životné prostredie, slovnaft, závod, ochrana životného prostredia, vplyv

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene