Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Identification number: 1421
University e-mail: stredansky [at] is.uniag.sk
 
Professor DrSc. - Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI) - terminated

Contacts     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:MÚSES for the territory of Malanta
Written by (author): Ing. Júlia Stančevová
Department: Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Opponent:prof. Ing. Anna Streďanská, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:MÚSES pre územie Malanta
Summary:Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom miestneho územného systému ekologickej stability (MÚSES) pre modelové územie Malanta, situované východne od Nitry. Na tomto území dominuje veľkobloková orná pôda, možno ho charakterizovať ako málo heterogénne, zamerané na rastlinnú výrobu. Koeficient ekologickej stability s hodnotou 0,07 definuje krajinu ako výrazne nestabilizovanú. Cieľom práce bolo zabezpečenie prepojenia prírodných lokalít, ako aj zachovanie či zvyšovanie ekologickej stability územia prostredníctvom vypracovania MÚSES. Postup spracovania MÚSES možno rozdeliť do troch základných častí: analytická, syntézová a návrhová časť. Výsledkom práce je návrh MÚSES, ktorý môže byť podkladom napríklad pri projektoch realizovaných v rámci pozemkových úprav či územného plánovania.
Key words:územný systém ekologickej stability, ekologická stabilita, krajinná štruktúra, krajina

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited