Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Identification number: 1421
University e-mail: stredansky [at] is.uniag.sk
 
Professor DrSc. - Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI) - terminated

Contacts     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:MÚSES for cadastral area of Ruzomberok
Written by (author): Ing. Emília Kacianová
Department: Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Opponent:prof. Ing. Anna Streďanská, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:MÚSES pre katastrálne územie Ružomberok
Summary:Krajina je stredobodom záujmu mnohých odborov, od lesníctva až k krajinnému plánovaniu. Cieľom diplomovej práce je posúdiť stav ekologickej stability a vytvoriť návrh miestneho územného systému v katastrálnom území Ružomberok. MÚSES ako súbor informácií o prírodných podmienkach, pozitívnych a negatívnych vplyvoch v riešenom území, predstavuje jeho štruktúru s navzájom prepojenými ekosystémami s veľkou rozmanitosťou podmienok a foriem života v krajine. Aby MÚSES tvoril reálny základ pri pretváraní krajiny, je dôležité rešpektovať skutočné možnosti územia, voľné plochy, ich využitie a potenciálne plochy pre opätovné zalesnenie. V diplomovej práci sme vysvetlili základné pojmy týkajúce sa danej problematiky ako napr. biocentrum, biokoridor, interakčný prvok. Na základe vypočítanej ekologickej stability riešeného územia sme vyhodnotili katastrálne územie Ružomberka ako veľmi stabilné. Navrhli sme biokoridor a interakčné prvky, ktoré doplnili sieť biocentier. Lesný ekosystém zohráva najdôležitejšiu úlohu z hľadiska udržania ekologickej stability. Vegetačná pokrývka zeme, hlavne v miestach s veľkým sklonom je najúčinnejšou ochranou pred eróznymi vplyvmi.
Key words:lesný ekosystém, miestny územný systém ekologickej stability, pozitívne a negatívne prvky, biokoridor

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited