Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Identifikační číslo: 1421
Univerzitní e-mail: stredansky [at] is.uniag.sk
 
Profesor DrSc. - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI) - ukončeno

Kontakty     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:MÚSES pre katastrálne územie Ružomberok
Autor: Ing. Emília Kacianová
Pracoviště: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedoucí práce: prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Oponent:prof. Ing. Anna Streďanská, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:MÚSES pre katastrálne územie Ružomberok
Abstrakt:Krajina je stredobodom záujmu mnohých odborov, od lesníctva až k krajinnému plánovaniu. Cieľom diplomovej práce je posúdiť stav ekologickej stability a vytvoriť návrh miestneho územného systému v katastrálnom území Ružomberok. MÚSES ako súbor informácií o prírodných podmienkach, pozitívnych a negatívnych vplyvoch v riešenom území, predstavuje jeho štruktúru s navzájom prepojenými ekosystémami s veľkou rozmanitosťou podmienok a foriem života v krajine. Aby MÚSES tvoril reálny základ pri pretváraní krajiny, je dôležité rešpektovať skutočné možnosti územia, voľné plochy, ich využitie a potenciálne plochy pre opätovné zalesnenie. V diplomovej práci sme vysvetlili základné pojmy týkajúce sa danej problematiky ako napr. biocentrum, biokoridor, interakčný prvok. Na základe vypočítanej ekologickej stability riešeného územia sme vyhodnotili katastrálne územie Ružomberka ako veľmi stabilné. Navrhli sme biokoridor a interakčné prvky, ktoré doplnili sieť biocentier. Lesný ekosystém zohráva najdôležitejšiu úlohu z hľadiska udržania ekologickej stability. Vegetačná pokrývka zeme, hlavne v miestach s veľkým sklonom je najúčinnejšou ochranou pred eróznymi vplyvmi.
Klíčová slova:lesný ekosystém, miestny územný systém ekologickej stability, pozitívne a negatívne prvky, biokoridor

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně