Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Identifikačné číslo: 1421
Univerzitný e-mail: stredansky [at] is.uniag.sk
 
Profesor DrSc. - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI) - ukončené

Kontakty     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:MÚSES pre katastrálne územie Ružomberok
Autor: Ing. Emília Kacianová
Pracovisko: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedúci práce: prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Oponent:prof. Ing. Anna Streďanská, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:MÚSES pre katastrálne územie Ružomberok
Abstrakt:Krajina je stredobodom záujmu mnohých odborov, od lesníctva až k krajinnému plánovaniu. Cieľom diplomovej práce je posúdiť stav ekologickej stability a vytvoriť návrh miestneho územného systému v katastrálnom území Ružomberok. MÚSES ako súbor informácií o prírodných podmienkach, pozitívnych a negatívnych vplyvoch v riešenom území, predstavuje jeho štruktúru s navzájom prepojenými ekosystémami s veľkou rozmanitosťou podmienok a foriem života v krajine. Aby MÚSES tvoril reálny základ pri pretváraní krajiny, je dôležité rešpektovať skutočné možnosti územia, voľné plochy, ich využitie a potenciálne plochy pre opätovné zalesnenie. V diplomovej práci sme vysvetlili základné pojmy týkajúce sa danej problematiky ako napr. biocentrum, biokoridor, interakčný prvok. Na základe vypočítanej ekologickej stability riešeného územia sme vyhodnotili katastrálne územie Ružomberka ako veľmi stabilné. Navrhli sme biokoridor a interakčné prvky, ktoré doplnili sieť biocentier. Lesný ekosystém zohráva najdôležitejšiu úlohu z hľadiska udržania ekologickej stability. Vegetačná pokrývka zeme, hlavne v miestach s veľkým sklonom je najúčinnejšou ochranou pred eróznymi vplyvmi.
Kľúčové slová:lesný ekosystém, miestny územný systém ekologickej stability, pozitívne a negatívne prvky, biokoridor

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene