Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Identification number: 1421
University e-mail: stredansky [at] is.uniag.sk
 
Professor DrSc. - Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI) - terminated

Contacts     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Soil Protection and Land Use in the Cadastral Area of the Village Kopčany
Written by (author): Ing. Veronika Krušinová
Department: Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Opponent:prof. Ing. Anna Streďanská, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Využívanie a ochrana pôdneho fondu v k.ú. obce Kopčany
Summary:Cieľom práce je opísať súčasný stav ochrany a využívania pôdneho fondu v katastrálnom území obce Kopčany, priblížiť platnú legislatívu a jej aplikáciu na riešené územie. Zhodnotiť vplyv degradačných činiteľov na poľnohospodársku pôdu a navrhnúť možné riešenia problémov z nich vyplývajúcich. Ide najmä o pôdnu eróziu a zhutnenie pôdy. Katastrálne územie má výmeru 2180 ha, z čoho poľnohospodárska pôda tvorí 69,6% (1517 ha). Poľnohospodárska pôda je podľa bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek zaradená do skupiny kvality 1-9,ale na riešenom území sa nachádzajú pôdy len skupiny kvality 1-7. Chránené pôdy sú definované v Nariadení Vlády č. 58/2013. V lokalite obce Kopčany sa tiež nachádza Chránené vtáčie územie - Záhorské Pomoravie a Ochranné pásmo druhého stupňa podzemných vôd.
Key words:využívanie pôdy, erózia pôdy, zhutnenie pôdy, ochrana pôdy, legislatíva

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited