Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Identification number: 1421
University e-mail: stredansky [at] is.uniag.sk
 
Professor DrSc. - Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI) - terminated

Contacts     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The Application of the Direction on the Wild Birds in Special Protection Area Tribeč
Written by (author): Ing. Anton Zachar
Department: Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Opponent:prof. Ing. Anna Streďanská, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Aplikácia smernice o ochrane voľne žijúceho vtáctva v CHVÚ Tribeč
Summary:Abstrakt Bc. ZACHAR, Anton: [Aplikácia smernice o ochrane voľne žijúceho vtáctva v CHVÚ Tribeč]. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Nitra: 2014. Práca podáva praktické skúsenosti získané na základe výkonu štátnej ochrany prírody, zameranej na regulovanie činností a zásahov do vybraného Chráneného vtáčieho územia Tribeč. Identifikuje kritériové a prioritné druhy vtákov a ich biotopy v rámci vybraného územia, uvádza areály ich rozšírenia a status ohrozenosti, ako i stav ich monitoringu, sumarizuje a popisuje manažmentové opatrenia zamerané na zachovanie a zabezpečenie priaznivého stavu týchto druhov a ich biotopov. Zameriava sa na uplatnenie praktickej ochrany na troch konkrétnych lokalitách a hodnotí možnosti stanovené legislatívnym rámcom, vyplývajúcim z aplikácie Smernice o vtákoch prostredníctvom našej národnej právnej normy -- vyhlášky č. 17/2008 Z.z. o chránenom vtáčom území Tribeč. V práci sú uvedené strategické i operatívne manažmentové opatrenia a regulatívy zamerané na dosiahnutie stanovených cieľov jednotlivých manažmentových opatrení, ktorých aplikáciu v praxi sme vyhodnotili prostredníctvom štúdia dokumentov (súhlasov, výnimiek, upozornení a iných správnych aktov) a výsledkov dotazníka zaslaného orgánom štátnej ochrany prírody v okresoch, ktoré územne rozhodujú o zásahoch do Chráneného vtáčieho územia Tribeč. V závere práca poukazuje na rezervy v uplatňovaní regulatívov a starostlivosti o územie, ktoré sú dané právnymi predpismi na jeho ochranu.
Key words:Smernica o vtákoch, Chránené vtáčie územie Tribeč, orol kráľovský, priaznivý stav druhov a ich biotopov, manažmentové opatrenia, Natura 2000

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited