Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Identifikační číslo: 1421
Univerzitní e-mail: stredansky [at] is.uniag.sk
 
Profesor DrSc. - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI) - ukončeno

Kontakty     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Aplikácia smernice o ochrane voľne žijúceho vtáctva v CHVÚ Tribeč
Autor: Ing. Anton Zachar
Pracoviště: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedoucí práce: prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Oponent:prof. Ing. Anna Streďanská, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Aplikácia smernice o ochrane voľne žijúceho vtáctva v CHVÚ Tribeč
Abstrakt:Abstrakt Bc. ZACHAR, Anton: [Aplikácia smernice o ochrane voľne žijúceho vtáctva v CHVÚ Tribeč]. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Nitra: 2014. Práca podáva praktické skúsenosti získané na základe výkonu štátnej ochrany prírody, zameranej na regulovanie činností a zásahov do vybraného Chráneného vtáčieho územia Tribeč. Identifikuje kritériové a prioritné druhy vtákov a ich biotopy v rámci vybraného územia, uvádza areály ich rozšírenia a status ohrozenosti, ako i stav ich monitoringu, sumarizuje a popisuje manažmentové opatrenia zamerané na zachovanie a zabezpečenie priaznivého stavu týchto druhov a ich biotopov. Zameriava sa na uplatnenie praktickej ochrany na troch konkrétnych lokalitách a hodnotí možnosti stanovené legislatívnym rámcom, vyplývajúcim z aplikácie Smernice o vtákoch prostredníctvom našej národnej právnej normy -- vyhlášky č. 17/2008 Z.z. o chránenom vtáčom území Tribeč. V práci sú uvedené strategické i operatívne manažmentové opatrenia a regulatívy zamerané na dosiahnutie stanovených cieľov jednotlivých manažmentových opatrení, ktorých aplikáciu v praxi sme vyhodnotili prostredníctvom štúdia dokumentov (súhlasov, výnimiek, upozornení a iných správnych aktov) a výsledkov dotazníka zaslaného orgánom štátnej ochrany prírody v okresoch, ktoré územne rozhodujú o zásahoch do Chráneného vtáčieho územia Tribeč. V závere práca poukazuje na rezervy v uplatňovaní regulatívov a starostlivosti o územie, ktoré sú dané právnymi predpismi na jeho ochranu.
Klíčová slova:Smernica o vtákoch, Chránené vtáčie územie Tribeč, orol kráľovský, priaznivý stav druhov a ich biotopov, manažmentové opatrenia, Natura 2000

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně