Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Identifikačné číslo: 1421
Univerzitný e-mail: 1421 [at] is.uniag.sk
 

               Orgány     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:
Aplikácia smernice o ochrane voľne žijúceho vtáctva v CHVÚ Tribeč
Autor:
Pracovisko:
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Aplikácia smernice o ochrane voľne žijúceho vtáctva v CHVÚ Tribeč
Abstrakt:
Abstrakt Bc. ZACHAR, Anton: [Aplikácia smernice o ochrane voľne žijúceho vtáctva v CHVÚ Tribeč]. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Nitra: 2014. Práca podáva praktické skúsenosti získané na základe výkonu štátnej ochrany prírody, zameranej na regulovanie činností a zásahov do vybraného Chráneného vtáčieho územia Tribeč. Identifikuje kritériové a prioritné druhy vtákov a ich biotopy v rámci vybraného územia, uvádza areály ich rozšírenia a status ohrozenosti, ako i stav ich monitoringu, sumarizuje a popisuje manažmentové opatrenia zamerané na zachovanie a zabezpečenie priaznivého stavu týchto druhov a ich biotopov. Zameriava sa na uplatnenie praktickej ochrany na troch konkrétnych lokalitách a hodnotí možnosti stanovené legislatívnym rámcom, vyplývajúcim z aplikácie Smernice o vtákoch prostredníctvom našej národnej právnej normy -- vyhlášky č. 17/2008 Z.z. o chránenom vtáčom území Tribeč. V práci sú uvedené strategické i operatívne manažmentové opatrenia a regulatívy zamerané na dosiahnutie stanovených cieľov jednotlivých manažmentových opatrení, ktorých aplikáciu v praxi sme vyhodnotili prostredníctvom štúdia dokumentov (súhlasov, výnimiek, upozornení a iných správnych aktov) a výsledkov dotazníka zaslaného orgánom štátnej ochrany prírody v okresoch, ktoré územne rozhodujú o zásahoch do Chráneného vtáčieho územia Tribeč. V závere práca poukazuje na rezervy v uplatňovaní regulatívov a starostlivosti o územie, ktoré sú dané právnymi predpismi na jeho ochranu.
Kľúčové slová:
Smernica o vtákoch, Chránené vtáčie územie Tribeč, orol kráľovský, priaznivý stav druhov a ich biotopov, manažmentové opatrenia, Natura 2000

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene