Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Identification number: 1421
University e-mail: stredansky [at] is.uniag.sk
 
Professor DrSc. - Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI) - terminated

Contacts     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:The analysis of voluntary tools of environmental policy in company.
Written by (author): Ing. Veronika Švikruhová, PhD.
Department: Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Opponent 1:doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.
Opponent 2:doc. RNDr. Štefan Rehák, CSc.
Opponent 3:prof. RNDr. Juraj Hreško, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza dobrovoľných nástrojov environmentálnej politiky v podniku
Summary:Analýza prínosu environmentálnych manažérskych systémov je priamou súčasťou uplatňovania environmentálnej politiky v Slovenskej republike. Cieľom práce bolo rozpracovať problematiku zavádzania environmentálnych manažérskych systémov v poľnohospodárskom sektore. Osvedčil sa jednoduchý, ale zato často využívaný Demingov model. Zavádzanie sme zovšeobecnili na tieto jednotlivé časti: Analýza životného prostredia v podniku a hodnotenie stavu z hľadiska legislatívno- právnych aspektov v podniku Plánovanie Zavedenie a vykonávanie Preverovanie Certifikácia EMS Hodnotenie sa zameriava na riadiacu a organizačnú úroveň a stav právomocí v podniku, vrátane údajov o kvalifikačnom raste a vzdelávaní pracovníkov v danej oblasti. Na odporúčanie sme sa zamerali na hodnotenie vzťahu ekonomických ukazovateľov k životnému prostrediu, analyzovali používané preventívne a represívne ekonomické nástroje, ktoré sú buď zdrojom aktív, alebo pasív v podniku. Táto činnosť viedla k úspore zdrojov a potenciálnemu znižovanie nákladov, k úspešne fungujúcemu riadeniu environmentálnych rizík a ich predchádzaniu, ku garancii úplnej zhody s legislatívou životného prostredia, a teda k zníženiu rizika poplatkov spojených s nedodržaním legislatívy životného prostredia.
Key words:životné prostredie, environment, politika

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited