Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Identification number: 1421
University e-mail: stredansky [at] is.uniag.sk
 
Professor DrSc. - Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI) - terminated

Contacts     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Evaluation sparse greenery in Cadastral municipality Dolna Suca
Written by (author): Ing. Maroš Turčáni
Department: Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Opponent:Ing. Elena Aydin, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Hodnotenie rozptýlenej zelene v katastrálnom území obce Dolná Súča
Summary:Bakalárska práca je zameraná na zmapovanie rozptýlenej zelene v katastrálnom území obce Dolná Súča. Územný systém ekologickej stability predstavuje súbor ekostabilizačných opatrení v krajine a modernú koncepciu ochrany biodiverzity na princípoch ochrany podmienok a foriem bioty. Je súčasťou legislatívy a všeobecným ekologickým regulatívom plánov a projektov, územno-plánovacích postupov a rozhodovacích procesov.Hlavným cieľom práce bolo oboznámenie sa s problematikou ekologických sietí, územných systémov ekologickej stability, výber modelových území, postupné získavanie mnohých podkladov a materiálov, ich sústredenie a následné spracovanie.Dôležitou súčasťou pri spracovaní boli rôzne mapy a terénny prieskum, ktorý bol vykonaný opakovane, čím sme získali presný prehľad o riešenom území, o súčasnom využívaní krajiny a ekologických zmenách, ktoré v sledovanej oblasti nastali. Záver práce tvorí vyhodnotenie zistených poznatkov.
Key words:Biocentrum, Územný systém ekologickej stability, Ekologická stabilita, Biokoridor, Interakčný prvok

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited