Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Identifikačné číslo: 1421
Univerzitný e-mail: stredansky [at] is.uniag.sk
 
Profesor DrSc. - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI) - ukončené

Kontakty     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Hodnotenie rozptýlenej zelene v katastrálnom území obce Dolná Súča
Autor: Ing. Maroš Turčáni
Pracovisko: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedúci práce: prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Oponent:Ing. Elena Aydin, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Hodnotenie rozptýlenej zelene v katastrálnom území obce Dolná Súča
Abstrakt:Bakalárska práca je zameraná na zmapovanie rozptýlenej zelene v katastrálnom území obce Dolná Súča. Územný systém ekologickej stability predstavuje súbor ekostabilizačných opatrení v krajine a modernú koncepciu ochrany biodiverzity na princípoch ochrany podmienok a foriem bioty. Je súčasťou legislatívy a všeobecným ekologickým regulatívom plánov a projektov, územno-plánovacích postupov a rozhodovacích procesov.Hlavným cieľom práce bolo oboznámenie sa s problematikou ekologických sietí, územných systémov ekologickej stability, výber modelových území, postupné získavanie mnohých podkladov a materiálov, ich sústredenie a následné spracovanie.Dôležitou súčasťou pri spracovaní boli rôzne mapy a terénny prieskum, ktorý bol vykonaný opakovane, čím sme získali presný prehľad o riešenom území, o súčasnom využívaní krajiny a ekologických zmenách, ktoré v sledovanej oblasti nastali. Záver práce tvorí vyhodnotenie zistených poznatkov.
Kľúčové slová:Biocentrum, Územný systém ekologickej stability, Ekologická stabilita, Biokoridor, Interakčný prvok

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene