Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Identification number: 1421
University e-mail: stredansky [at] is.uniag.sk
 
Professor DrSc. - Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI) - terminated

Contacts     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Local territorial system project ( MÚSES ) for the cadastral territory Nové Zámky
Written by (author): Ing. Viktória Boldišová
Department: Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Opponent:doc. Ing. Lenka Lackóová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh miestneho územného systému (MÚSES) pre katastrálne územie Nové Zámky
Summary:Územný systém ekologickej stability definovaný ako celopriestorová štruktúra navzájom prepojených ekosystémov, ich zložiek a prvkov, ktorá zabezpečuje rozmanitosť podmienok a foriem života v krajine. Základ tohto systému predstavujú biocentrá, biokoridory a interakčné prvky nadregionálneho, regionálneho alebo miestneho významu. Cieľom diplomovej práce je posúdiť stav ekologickej stability a vytvoriť návrh miestneho územného systému v katastrálnom území Nové Zámky. V diplomovej práci sme popisovali základné pojmy, ktoré sa týkali danej problematiky ako napr. biocentrum, biokoridor, interakčný prvok. Na základe vypočítanej ekologickej stability riešeného katastrálneho územia sme vyhodnotili obec Nové Zámky ako veľmi nestabilné a silno narušené. Navrhli sme ekostabilizačné opatrenia, biocentrum, biokoridor a interakčné prvky.
Key words:pozitívne a negatívne prvky, biokoridor, biocentrum, ekostabilizačné opatrenia, územný systém ekologickej stability

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited