Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Identifikačné číslo: 1421
Univerzitný e-mail: stredansky [at] is.uniag.sk
 
Profesor DrSc. - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI) - ukončené

Kontakty     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh miestneho územného systému (MÚSES) pre katastrálne územie Nové Zámky
Autor: Ing. Viktória Boldišová
Pracovisko: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedúci práce: prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Oponent:doc. Ing. Lenka Lackóová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh miestneho územného systému (MÚSES) pre katastrálne územie Nové Zámky
Abstrakt:Územný systém ekologickej stability definovaný ako celopriestorová štruktúra navzájom prepojených ekosystémov, ich zložiek a prvkov, ktorá zabezpečuje rozmanitosť podmienok a foriem života v krajine. Základ tohto systému predstavujú biocentrá, biokoridory a interakčné prvky nadregionálneho, regionálneho alebo miestneho významu. Cieľom diplomovej práce je posúdiť stav ekologickej stability a vytvoriť návrh miestneho územného systému v katastrálnom území Nové Zámky. V diplomovej práci sme popisovali základné pojmy, ktoré sa týkali danej problematiky ako napr. biocentrum, biokoridor, interakčný prvok. Na základe vypočítanej ekologickej stability riešeného katastrálneho územia sme vyhodnotili obec Nové Zámky ako veľmi nestabilné a silno narušené. Navrhli sme ekostabilizačné opatrenia, biocentrum, biokoridor a interakčné prvky.
Kľúčové slová:pozitívne a negatívne prvky, biokoridor, biocentrum, ekostabilizačné opatrenia, územný systém ekologickej stability

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene