Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Identification number: 1421
University e-mail: stredansky [at] is.uniag.sk
 
Professor DrSc. - Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI) - terminated

Contacts     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Evaluation of the Secondary Landscape Structure for the Cadastral Area Starý Tekov
Written by (author): Bc. Veronika Horniaková
Department: Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Opponent:Ing. Elena Aydin, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Zhodnotenie druhotnej krajinnej štruktúry pre katastrálne územie Starý Tekov
Summary:Predkladaná bakalárska práca sa zaoberá zhodnotením druhotnej krajinnej štruktúry v katastrálnom území obce Starý Tekov, situovanej v oblasti západného Slovenska v okrese Levice. Práca sa zaoberá charakteristickými prvkami a zložkami v sledovanej krajine. Prvá časť bakalárskej práce sa venuje prehľadu riešenej problematiky ktorými sú prvky, zložky a štruktúra krajiny. V neposlednom rade je pozornosť zameraná na ekologickú stabilitu. Ďalšia kapitola vymedzuje cieľ práce, v ktorom sme si stanovili popísať a zhodnotiť druhotnú krajinnú štruktúru katastrálneho územia Starý Tekov. Pre dosiahnutie hlavného cieľa sme si zadali čiastkové ciele ako definovanie základných pojmov, či vysvetlenie a vymedzenie riešeného územia a tiež určenie, hodnotenie prvkov druhotnej krajinnej štruktúry a hodnotenie územia po stránke ekologickej stability. V časti "Materiál a metódy skúmania", sme sa zamerali na vymedzenie konkrétneho katastrálneho územia Starý Tekov a jeho prírodné, geologické, hydrologické pomery. Jednou z najpodstatnejších kapitol sú "Výsledky práce", kde sme sa sústredili na výpočet koeficientu ekologickej stability, zastúpenie pôdneho fondu v k.ú. Starý Tekov, či taktiež na pozitívne a negatívne prvky v riešenom území.
Key words:krajina, krajinná štruktúra, prvky druhotnej krajinnej štruktúry, koeficient ekologickej stabilty

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited