Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Identification number: 1421
University e-mail: 1421 [at] is.uniag.sk
 

     
Projects     Publications
     
Bodies
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Determine the intensity of wind erosion in the cadastral area of Šaľa
Written by (author): Ing. Klaudia Molnárová
Department: Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
Thesis supervisor:
Opponent:Ing. Štefan Matulík
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Určenie intenzity veternej erózie v katastrálnom území Šaľa
Summary:Pôda je jedným z najstarších útvarov, ktorý zabezpečoval ľudom obživu. Neskôr sa stala pracovnou lokalitou, ale i faktorom, ktorý určoval postavenie človeka v spoločnosti. V minulosti sa pojem pôda chápal len ako stanovište rastlín- teda v nej rastliny zakoreňujú a poskytuje im aj dve základné životné podmienky- živiny a vodu. S vývojom spoločnosti sa menili aj poznatky o pôde a dnes Rada Európy v odporúčaní R- 92- 8 o ochrane pôdy definuje pôdu takto: Pôda je integrálnou súčasťou ekosystémov Zeme, situovanou medzi povrchom a materskou horninou. Je rozdelená na horizonty so špecifickými fyzikálnymi, chemickými a biologickými charakteristikami a rozdielnymi funkciami. Pôda sa vyznačuje dvomi základnými črtami: prírodno- historickou a výrobno- spoločenskou. Z nich vyplýva aj jej hlavné poslanie: zabezpečiť existenciu a reprodukciu života na Zemi. Bez udržateľného využívania pôdy nie je mysliteľný udržateľný vývoj prírody, ale ani udržateľný vývoj ekonomických a sociálnych parametrov spoločnosti. Cieľom diplomovej práce bolo na základe súčasnej analýzy poznať pôdno- ekologické parametre územia, organizácie pôdneho fondu vybraného územia, určiť intenzitu veternej erózie, oboznámiť sa s účinkami veternej erózie a určiť spôsoby jej eliminácie. Záujmovým územím bola poľnohospodárska pôda obhospodarovaná Roľníckym družstvom Šaľa. Pre riešenie sme čerpali poznatky z dostupných textových podkladov, podkladov získaných z Roľníckeho družstva v Šali, z príslušných máp a terénnym prieskumom. Zo získaných poznatkov sme vykonali analýzu a charakterizovali sme prírodné pomery, pôdno- ekologické parametre pôdy, súčasnú organizáciu pôdneho fondu, produkčno- ekonomické parametre pôdy, antropogénne vplyvy, ale hlavne sme sa zamerali na degradáciu pôdy veternou eróziou. Súčasná štruktúra krajiny odráža intenzívne využívanie prírodnej krajiny človekom. Výsledkom antropogénneho pôsobenia v krajine je vznik polo prirodzených a umelých prvkov, ktoré s prirodzenými prvkami dotvárajú celkovú mozaiku krajinnej štruktúry. Pôdy záujmového územia patria do primárnej poľnohospodárskej pôdy. Sú to pôdy veľmi kvalitné. Na riešenom území sa nachádza 16 bonitovaných pôdno- ekologických jednotiek. Najzastúpenejšou je BPEJ s kódom 0024004 s výmerou 973,34 ha, čo predstavuje 26,50 %. Sú to vysoko produkčné pôdy, bez skeletu a veľmi hlboké pôdy- viac ako 60 cm. Orné pôdy obhospodarované RD Šaľa sú veľmi vysoko rentabilné. Menej produkčné sú zrnitostne ľahké, ktoré v daných podmienkach vysychajú pri nízkych zrážkach, najmä v letných mesiacoch. Všetky pôdne celky spĺňajú kritérium z hľadiska delimitácie druhov pozemkov. Sú to oblasti veľmi vhodné na pestovanie vybraných druhov plodín. Pôda je poľnohospodársky intenzívne využívaná. Zaoberá sa aj degradačnými procesmi v záujmovom území. Reliéf riešeného územia tvorí rovina. Z klimatických faktorov je hlavným eróznym faktorom vietor. Prevládajúci smer vetra je severozápadný. Len 11 % dní v roku je bezvetrie. V záujmovom území je približne 778, 7 ha ornej pôdy ohrozovaných veternou eróziou. Je to predovšetkým na ľahkých pôdach bez dostatočného vegetačného krytu. Škodlivé účinky veternej erózie pomáhajú eliminovať vetrolamy, vegetačné bariéry, vhodne orientované pôdne celky a správne volená agrotechnika.
Key words:
erózia, erózne faktory, veterná erózia, produkčný potenciál, organizácia pôdneho fondu, bonitácia pôdy, degradácia pôdy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited