Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Identification number: 1421
University e-mail: stredansky [at] is.uniag.sk
 
Professor DrSc. - Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI) - terminated

Contacts     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Evaluation of Váh's water quality in area of Hlohovec
Written by (author): Ing. Miroslava Šinkovičová, PhD.
Department: Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Opponent:Ing. Viktor Varga, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Hodnotenie kvality vody vo Váhu v lokalite Hlohovec
Summary:Obsahom bakalárskej práce je hodnotenie kvality povrchovej vody v rieke Váh, v lokalite Hlohovec. Bakalárska práca zahŕňa skúmanie pitnej, ako aj odpadovej vody. Nakoľko Hlohovec môžeme považovať za priemyselné mesto, kde na brehoch Váhu stojí niekoľko veľkopriemyselných tovární, práve čistenie a opätovné vrátenie vody z čistiarne odpadových vôd do povodia Váhu, je veľmi dôležité, ako aj kontrola stavu vôd a hodnotenie kvality vôd. V prvej časti je všeobecne zhodnotený stav jednotlivých zložiek životného prostredia. Zamerali sme sa na stav vody a na hodnotenie kvality vody, kedy sa sledujú tri základné vlastnosti vody, a to fyzikálne, chemické a biologické. V druhej časti sme zhodnotili celkový cieľ práce, v tretej časti sú charakterizované prírodné pomery. Posledná časť práce je zameraná na dosiahnuté výsledky, kedy sme zhodnotili stav kvality vody vo Váhu na úseku Váh -- Hlohovec a Váh -- Horné Zelenice. Práca obsahuje aj informácie o dostupnosti pitnej vody pre občanov, pretože Hlohovec nemá vlastné zdroje pitnej vody, a preto musí zásobovať obyvateľov vodou z Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a. s., taktiež sme sledovali množstvo odpadovej vody za obdobie štyroch rokov, ktorá priteká do mestskej čistiarne odpadových vôd, a ktoré odtekajú po vyčistení z nej späť do vody vo Váhu. Výsledky bakalárskej práce nám poukazujú, že okres Hlohovec, patrí z hľadiska znečistenia vôd do skupiny so stredne až silne znečistenou vodou.
Key words:životné prostredie, kvalita vody, Hlohovec, odpadová voda, pitná voda

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited