Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Identification number: 1421
University e-mail: stredansky [at] is.uniag.sk
 
Professor DrSc. - Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI) - terminated

Contacts     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Analysis of Vegetation as a Basis for Elaboration of a Local Territorial System of Ecological Stability
Written by (author): Bc. Dávid Dežerický
Department: Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Opponent:Ing. Mária Renčková
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza vegetácie ako podklad pre vypracovanie MÚSES
Summary:Vegetácia je dôležitý prvok v krajine špeciálne nelesná drevinová vegetácia v poľnohospodárskej krajine. Bakalárska práca sa zameriava na analýzu zelene, ktorá bude tvoriť podkladový materiál pre vyhotovenie miestneho územného systému ekologickej stability. V práci sme vybrali modelové územie (Nitrianske Hrnčiarovce) v ktorom sme nazbierali dáta terénnym prieskumom, digitalizáciou územia pomocou dostupných máp a vedeckých prác, ktoré prebiehali v katastrálnom území. Keďže 53% modelového územia je využívané poľnohospodárskou aktivitou prejavuje sa tu nedostatok stabilných znakov krajiny. Jedným zo znakov je nedostatok nelesnej drevinovej vegetácie v poľnohospodárskej krajine, ktorá by posilňovala krajinu protieróznými vlastnostiam a tvorila biocentrá a migračné cesty. Z týchto dôvodu odporúčame výsadbu líniovej vegetácie popri poľných komunikácií tým znížime riziko veternej erózie, vytvoríme dôležité interakčné prvky/biokoridory v krajine a zvýšime ekologickú stabilitu územia.
Key words:vegetácia, nelesná drevinová vegetácia, ekologická stabilita, krajina, poľnohospodárska krajina, miestny územný systém ekologickej stability

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited