Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Identifikačné číslo: 1421
Univerzitný e-mail: 1421 [at] is.uniag.sk
 
Profesor - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI) - ukončené

     Projekty
     
Publikácie
     
     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:
Analýza vegetácie ako podklad pre vypracovanie MÚSES
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:Ing. Mária Renčková
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:Analýza vegetácie ako podklad pre vypracovanie MÚSES
Abstrakt:
Vegetácia je dôležitý prvok v krajine špeciálne nelesná drevinová vegetácia v poľnohospodárskej krajine. Bakalárska práca sa zameriava na analýzu zelene, ktorá bude tvoriť podkladový materiál pre vyhotovenie miestneho územného systému ekologickej stability. V práci sme vybrali modelové územie (Nitrianske Hrnčiarovce) v ktorom sme nazbierali dáta terénnym prieskumom, digitalizáciou územia pomocou dostupných máp a vedeckých prác, ktoré prebiehali v katastrálnom území. Keďže 53% modelového územia je využívané poľnohospodárskou aktivitou prejavuje sa tu nedostatok stabilných znakov krajiny. Jedným zo znakov je nedostatok nelesnej drevinovej vegetácie v poľnohospodárskej krajine, ktorá by posilňovala krajinu protieróznými vlastnostiam a tvorila biocentrá a migračné cesty. Z týchto dôvodu odporúčame výsadbu líniovej vegetácie popri poľných komunikácií tým znížime riziko veternej erózie, vytvoríme dôležité interakčné prvky/biokoridory v krajine a zvýšime ekologickú stabilitu územia.
Kľúčové slová:vegetácia, nelesná drevinová vegetácia, ekologická stabilita, krajina, poľnohospodárska krajina, miestny územný systém ekologickej stability

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene