Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Identification number: 1421
University e-mail: stredansky [at] is.uniag.sk
 
Professor DrSc. - Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI) - terminated

Contacts     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Proposal of MÚSES for selected cadastral territory
Written by (author): Ing. Maroš Turčáni
Department: Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Opponent:Ing. Mária Renčková
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh MÚSES pre vybrané katastrálne územie
Summary:Diplomová práca sa zaoberá návrhom miestneho územného systému ekologickej stability v katastrálnom území obce Dolná Súča. Práca pozostáva z teoretickej a praktickej časti. Teoretická časť je zameraná na všeobecnú charakteristiku životného prostredia, na jeho ochranu, znečisťovanie, degradáciu a devastáciu. Ďalšia časť je venovaná ochrane pôdy, využívania pôdy v minulosti a v súčasnosti, pôdnym typom, kategóriám pôd a krajine ako geosystému. Praktická časť je zameraná na konkrétnu záujmovú oblasť obce Dolná Súča. Hlavným cieľom diplomovej práce je spracovanie návrhu funkčnej ekologickej siete katastrálneho územia obce. Dôležitou a podstatnou úlohou bolo oboznámenie sa s problematikou ekologických sietí, výberom modelového územia, zberom, triedením, sústredením a spracovaním informácií o prírodných pomeroch, vplyvu pozitívnych aj negatívnych prvkov na krajinu, rôzne merania, fotodokumentácia a vypracovanie konkrétnych návrhov ekostabilizačných opatrení. Neodmysliteľnou súčasťou pri sledovaní územia a spracovaní zistených údajov boli katastrálne a topografické mapy, odborná literatúra, internet a terénny prieskum danej oblasti.
Key words:Krajina, Krajinná štruktúra, Miestny územný systém ekologickej stability, Ekologická stabilita, Návrh ekostabilizačných opatrení

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited